สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปณิตา  คำพุฒ
 
1. นางมยุรี  เมืองทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวจารินี  บุญเตโช
 
1. นางสมจิตร์  ชูสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศินี  ปลอดภัย
 
1. นางศรีโศภิษฐ์  วงศ์เพชรรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุมิตา  ชุมคง
 
1. นางสาวสุรัชดา  มานันตพงศ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรุณี  ชูเขียว
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรพัฒน์  นิ่มแก้ว
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูผอม
2. เด็กชายนนทวัตร  หนูผอม
3. เด็กชายสรยุทธ  ชุมคง
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดรุณี  ขาวผ่อง
2. นายวีรพัฒน์  ยอดแก้ว
3. นางสาวสุพรรษา  มาเอียด
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 4 1. นายกรรชัย  คงสุนทร
2. นางสาวธัญจิรา  พุฒเจริญ
 
1. นายนายณรงค์  ทองเทพ
2. นางสาวลลินตา  หนูด้วง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  มาเอียด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สัยเวศ
3. เด็กหญิงศุภสุตา  มาเอียด
 
1. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
2. นายธัมรง  หลวงคง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐสมา  คงศรี
2. นางสาวนุชนาศ  ศรีนุ่น
3. นางสาวสุกัญญารัตน์  ถิ่นแก้ว
 
1. นางถวิล  อุ้ยดำ