สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายกันทรากร  ฟองทอง
2. นายไวพจน์  คงเทพ
 
1. นางชะอ้อน  โมฆรัตน์
2. นางสาวปราณี  ศรีทองแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.66 เงิน 15 1. เด็กชายธเนศพล  น้ำแก้ว
2. เด็กหญิงศรินดา  โรจน์ทังคำ
 
1. นางสาวสุรัชดา  มานันตพงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หนูผอม
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายธ๊รเดช  เหมือนพรรณราย
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 1. นางสาวจิรัชญา  เหมะรักษ์
 
1. นางอุไร  เทพเกื้อ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 1. นางสาวปราณี  ทองวิจิตร
 
1. นางอุไร  เทพเกื้อ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 4 1. นางสาวฉันท์สินี  ไหมทิม
 
1. นางอุไร  เทพเกื้อ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงมณฑิตา  เกลี้ยงแก้ว
 
1. นางสาวพิชญ์กัญภัค  เหรียญไกร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.33 เงิน 6 1. นางสาวอนุธิดา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวสุมล  เขียวอุ้ย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. นายภัทรกร  สุบันสง
2. นางสาวอรยา  พัดดำ
 
1. นางจันทนา  พุฒเจริญ
2. นางสุมล  เขียวอุ้ย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นางสาวอิสราภรณ์  จรเสมอ
2. นางสาวเกศกนก  ณรงค์ชัย
 
1. นายณรงค์  ทองเทพ
2. นางสาวลลินตา  หนูด้วง