สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวอัญญรัตน์  เหมะรักษ์
 
1. นางมยุรี  เมืองทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. นางสาวพรสวรรค์  หน่วยแก้ว
2. นางสาวสุธาทิพย์  ดวงคะชาติ
3. นางสาวอทิตยา  ปาระสุวรรณโน
 
1. นางศรีโศภิษฐ์  วงศ์เพชรรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ชุมคง
2. นางสาวธนาภรณ์  จันทร์ทอง
3. นางสาวนราทิพย์  แก้วคง
 
1. นางศรีโศภิษฐ์  วงศ์เพชรรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐธิชา  ไชยรัตน์
2. นางสาววรกานต์  ทองนวล
 
1. นางสมจิตร์  ชูสุวรรณ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  พิทักษ์กิจ
 
1. นางสาวพรพิมล  พิชัยบัณฑิต
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายสุรชาติ  แสงสุวรรณ
 
1. นางชุลีพร  จิตบรรจง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. นายศุภวิชญ์  คุระเอียด
2. นางสาวอทิตยา  ปาระสุวรรณโน
 
1. นายนิวัฒน์  หวัดแท่น
2. นายนราวิชญ์  ยศสุนทร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวนราทิพย์  แก้วคง
2. นายปุณณวิชญ์  นุ่นคง
 
1. นายพรประสิทธิ์  พุฒเจริญ
2. นายเฉลิมพล  มากศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. นางสาวทิพวรรณ  เหมะรักษ์
 
1. นางอุไร  เทพเกื้อ