สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปิยะดา  หมื่นหนู
 
1. นางมยุรี  เมืองทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธิดารัตน์  แก้วแหร้
 
1. นางมยุรี  เมืองทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวฐิตาภา  ชูดำ
 
1. นางศรีโศภิษฐ์  วงศ์เพชรรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงซาริต้า  วะเจดีย์
 
1. นางสาวพรพิมล  พิชัยบัณฑิต
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 10 1. นางสาวเกศินี  ปลอดภัย
 
1. นางชุลีพร  จิตบรรจง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกัญญ์วรา  ศิรินุพงศ์
2. นางสาวกุลณัฐ  ทองดำ
3. นางสาวภัทรนันท์  ด้วงสุข
 
1. นางสาวปราณี  ศรีทองแก้ว
2. นางบัณฑิต  แก้วบุญส่ง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรหมแก้ว
 
1. นางสาวพิชญ์กัญภัค  เหรียญไกร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจุฑารัตน์  คงเกลี้ยง
 
1. นางจันทนา  พุฒเจริญ