สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปิยะดา  หมื่นหนู
 
1. นางมยุรี  เมืองทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวอัญญรัตน์  เหมะรักษ์
 
1. นางมยุรี  เมืองทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปณิตา  คำพุฒ
 
1. นางมยุรี  เมืองทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธิดารัตน์  แก้วแหร้
 
1. นางมยุรี  เมืองทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวทิพวรรณ  เหมะรักษ์
 
1. นางสมจิตร์  ชูสุวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวจารินี  บุญเตโช
 
1. นางสมจิตร์  ชูสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวฐิตาภา  ชูดำ
 
1. นางศรีโศภิษฐ์  วงศ์เพชรรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศินี  ปลอดภัย
 
1. นางศรีโศภิษฐ์  วงศ์เพชรรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. นางสาวพรสวรรค์  หน่วยแก้ว
2. นางสาวสุธาทิพย์  ดวงคะชาติ
3. นางสาวอทิตยา  ปาระสุวรรณโน
 
1. นางศรีโศภิษฐ์  วงศ์เพชรรัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ชุมคง
2. นางสาวธนาภรณ์  จันทร์ทอง
3. นางสาวนราทิพย์  แก้วคง
 
1. นางศรีโศภิษฐ์  วงศ์เพชรรัตน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐธิชา  ไชยรัตน์
2. นางสาววรกานต์  ทองนวล
 
1. นางสมจิตร์  ชูสุวรรณ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  พิทักษ์กิจ
 
1. นางสาวพรพิมล  พิชัยบัณฑิต
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงซาริต้า  วะเจดีย์
 
1. นางสาวพรพิมล  พิชัยบัณฑิต
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 10 1. นางสาวเกศินี  ปลอดภัย
 
1. นางชุลีพร  จิตบรรจง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายสุรชาติ  แสงสุวรรณ
 
1. นางชุลีพร  จิตบรรจง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกัญญ์วรา  ศิรินุพงศ์
2. นางสาวกุลณัฐ  ทองดำ
3. นางสาวภัทรนันท์  ด้วงสุข
 
1. นางสาวปราณี  ศรีทองแก้ว
2. นางบัณฑิต  แก้วบุญส่ง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายกันทรากร  ฟองทอง
2. นายไวพจน์  คงเทพ
 
1. นางชะอ้อน  โมฆรัตน์
2. นางสาวปราณี  ศรีทองแก้ว
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุมิตา  ชุมคง
 
1. นางสาวสุรัชดา  มานันตพงศ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.66 เงิน 15 1. เด็กชายธเนศพล  น้ำแก้ว
2. เด็กหญิงศรินดา  โรจน์ทังคำ
 
1. นางสาวสุรัชดา  มานันตพงศ์
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. นายศุภวิชญ์  คุระเอียด
2. นางสาวอทิตยา  ปาระสุวรรณโน
 
1. นายนิวัฒน์  หวัดแท่น
2. นายนราวิชญ์  ยศสุนทร
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวนราทิพย์  แก้วคง
2. นายปุณณวิชญ์  นุ่นคง
 
1. นายพรประสิทธิ์  พุฒเจริญ
2. นายเฉลิมพล  มากศรี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรุณี  ชูเขียว
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรพัฒน์  นิ่มแก้ว
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หนูผอม
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายธ๊รเดช  เหมือนพรรณราย
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูผอม
2. เด็กชายนนทวัตร  หนูผอม
3. เด็กชายสรยุทธ  ชุมคง
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดรุณี  ขาวผ่อง
2. นายวีรพัฒน์  ยอดแก้ว
3. นางสาวสุพรรษา  มาเอียด
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 1. นางสาวจิรัชญา  เหมะรักษ์
 
1. นางอุไร  เทพเกื้อ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 1. นางสาวปราณี  ทองวิจิตร
 
1. นางอุไร  เทพเกื้อ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. นางสาวทิพวรรณ  เหมะรักษ์
 
1. นางอุไร  เทพเกื้อ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 4 1. นางสาวฉันท์สินี  ไหมทิม
 
1. นางอุไร  เทพเกื้อ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงมณฑิตา  เกลี้ยงแก้ว
 
1. นางสาวพิชญ์กัญภัค  เหรียญไกร
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.33 เงิน 6 1. นางสาวอนุธิดา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวสุมล  เขียวอุ้ย
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรหมแก้ว
 
1. นางสาวพิชญ์กัญภัค  เหรียญไกร
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจุฑารัตน์  คงเกลี้ยง
 
1. นางจันทนา  พุฒเจริญ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. นายภัทรกร  สุบันสง
2. นางสาวอรยา  พัดดำ
 
1. นางจันทนา  พุฒเจริญ
2. นางสุมล  เขียวอุ้ย
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกรรชัย  คงสุนทร
 
1. นางจันทนา  พุฒเจริญ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นางสาวอิสราภรณ์  จรเสมอ
2. นางสาวเกศกนก  ณรงค์ชัย
 
1. นายณรงค์  ทองเทพ
2. นางสาวลลินตา  หนูด้วง
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 4 1. นายกรรชัย  คงสุนทร
2. นางสาวธัญจิรา  พุฒเจริญ
 
1. นายนายณรงค์  ทองเทพ
2. นางสาวลลินตา  หนูด้วง
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  มาเอียด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สัยเวศ
3. เด็กหญิงศุภสุตา  มาเอียด
 
1. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
2. นายธัมรง  หลวงคง
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐสมา  คงศรี
2. นางสาวนุชนาศ  ศรีนุ่น
3. นางสาวสุกัญญารัตน์  ถิ่นแก้ว
 
1. นางถวิล  อุ้ยดำ