สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เกลี้ยงแก้ว
 
1. นายโชคสุวิชัย  สุภาพาส
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 1. นางสาวปลายฟ้า  แซ่ไล่
2. นายสุกฤษณ์  เพ็งคล้าย
 
1. นายสงบ  ศรทอง
2. นายวิโรจน์  หนูขาว