สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เกลี้ยงแก้ว
 
1. นายโชคสุวิชัย  สุภาพาส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนิดา  ศรีนาค
2. เด็กหญิงวริศรา   สังข์ทอง
 
1. นายโชคสุวิชัย  สุภาพาส
2. นายวิเชียร   เกตุแก่น
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 1. นางสาวปลายฟ้า  แซ่ไล่
2. นายสุกฤษณ์  เพ็งคล้าย
 
1. นายสงบ  ศรทอง
2. นายวิโรจน์  หนูขาว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายสุริยะ  มุสิทธิ์
 
1. นายปองพล  ตาแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอริสา  มุสิด
 
1. นายปองพล  ตาแก้ว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. นายวรพล  ทองสง
 
1. นางจิรา  จันทร์ทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. นายธัญเทพ  ธีระแนว
2. นางสาววรรณษา  ชุมประเสริฐ
 
1. นางจิรา  จันทร์ทอง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หนูเนียม
2. เด็กหญิงบุษยรัตน์  แท่นจันทร์
3. เด็กหญิงปณัชชา  นิลยัง
4. เด็กหญิงปิยวดี  พรหมเช็ก
5. เด็กหญิงวีระดา  มะธุระ
6. เด็กหญิงอริสา  มุสิด
 
1. นางภาษิตา  มาสวัสดิ์
2. นายโชคสุวิชัย  สุภาพาส
3. นายสุเชฐ  นวลยัง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพปภา  บัวทอง
2. นางสาววศินี  หยูดำ
3. เด็กหญิงศรันย์พร  ญาณสูตร
 
1. นางภาษิตา  มาสวัสดิ์
2. นายโชคสุวิชัย  สุภาพาส
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญาพิชย์  ช่วยเกื้อ
2. นางสาวภริดา  สุวรรณวัตน์
3. นางสาวอารยา  พานแสง
 
1. นางภาษิตา  มาสวัสดิ์
2. นายโชคสุวิชัย  สุภาพาส