สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยอดยางแดง
 
1. นางสาวสุนิษา  ศรีโดน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจมาศ  เกลาฉีด
 
1. นางปราณี  อักษรนิตย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐนิชา  ถาวรสาร
 
1. นางสาวสำรวย  ยอดราช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัมปนาท  ชูทอง
2. เด็กชายคถากร  แซ่ฮ่อ
 
1. นางสาวจินตนา  พรหมยานนท์
2. นางฉัตรชนก  ปานเพชร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยวุธ  ใจดี
 
1. นางสาวจินตนา  พรหมยานนท์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนากานต์  แก้วกาญจน์
2. เด็กหญิงนฤมล  เทพหนู
3. เด็กหญิงปุณณิศา  ศรีเงิน
 
1. นางวันดี  ยอดราช
2. นางสาวพัชริดา  เรืองเพชร
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  เกศรินทร์
2. นายธวัชชัย  บุญฉิม
3. นางสาวปาริชาติ  เถรแก้ว
 
1. นางสาวพัชรีย์  เหลือนุ่นขาบ
2. นายธัญพิสิษฐ์  ทองดำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธเรศวร์  มากแก้ว
2. นายเพชรวราวุธ  สุดใจ
 
1. นางสุมณฑา  ศรีชนะ
2. นางสาวพัชรีย์  เหลือนุ่นขาบ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุลจักร  จันทร์คง
2. นายเจษฎา  รักด้วง
 
1. นางโสพิศ  สืบวงศ์
2. นางสาวอาทิตา  คงขำ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตกร  มณี
2. นายพันกร  คีรีพันธ์
 
1. นางโสพิศ  สืบวงศ์
2. นางสาวอาทิตา  คงขำ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวฟ้าใส  ชนะมาร
 
1. นางสุภาณี  คงทองสังข์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.65 ทอง 8 1. นายจงรักษ์  สวนทวี
2. เด็กหญิงเพชรลดา  เมืองทอง
 
1. นางสุภาณี  คงทองสังข์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอติกานต์  จินดาเรือง
2. เด็กหญิงอนุทิดา  นาคสุข
 
1. นางสาวนทกช  ฟองหิรัญศิริ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิจิตบรรจง
 
1. นายจุมพฎ  มาแก้ว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิจิตบรรจง
 
1. นายจุมพฎ  มาแก้ว
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรสวรรค์  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวสุมิตรา  หนูช่วย
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาทิตย์  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองเพชร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิตยา  รอดเปีย
2. นางสาวปัทมาวรรณ  กันทะวงศ์
3. นางสาวภัทราภรณ์  คงพ่วง
4. นางสาวอนงค์นาถ  องค์อาจ
5. นางสาวเพียงขวัญ  ใหม่เกื้อ
 
1. นางสาวเกตน์สิรี  เหน็บบัว
2. นางสาวลดาวรรณ์  หนูฤทธิ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทพชนะ
2. เด็กหญิงวรกานต์  ขุนเรนภักดี
3. เด็กหญิงอธิชา  บุญทะปัญญา
4. เด็กหญิงอรฤดี  ปานทอง
5. เด็กหญิงเกวลิน  คงเจือ
 
1. นางอุไรวรรณ  กิตตินนทิกร
2. นางลััดดา  วุฒิพงศ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.625 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  ปอสุวรรณ์
2. นายทิวานนท์  จันทร์สุข
3. นายพิรศักดิ์  อุปวิโรจน์
4. นางสาวศิรินภารัตน์  มุสิกพันธ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  มากแสง
 
1. นางอุไรวรรณ  กิตตินนทิกร
2. นางลััดดา  วุฒิพงศ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายคุณากร  สุทธิมาตร
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  คงสอนหมาน
3. เด็กชายศรัณย์  ปาละกุล
 
1. นางสาวอุรชา  ทองรูจี
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  เพชรคงเทพ
2. เด็กชายสุรชัช  เรืองนะ
 
1. นายนิพนธ์  มณีปรีชา
2. นางวันนา  ไชยโย
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประภัสสร  ชัยพรม
2. เด็กชายวิธวินท์  มาละมัย
 
1. นางเกสร  มาละมัย
2. นายโชคชัย  มาละมัย
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤต  วิเชียรบุตร
2. นางสาวพรรณญามาศ  ผอมทอง
 
1. นางเกสร  มาละมัย
2. นายโชคชัย  มาละมัย
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤต  วิเชียรบุตร
2. นายอภิเดช  อมตเวทย์
 
1. นางเกสร  มาละมัย
2. นายโชคชัย  มาละมัย
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แสงทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองแก้ว
3. เด็กชายพุฒิเมธ  ยิ่งดำนุ่น
 
1. นายสำเริง  พุฒขาว
2. นางเกสร  มาละมัย
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัทรวิชญ์  คำเกลี้ยง
2. นายวรรณสิทธิ์  สิทธิชัย
3. นายเฉลิมรัฐ  หนูแสง
 
1. นายสำเริง  พุฒขาว
2. นายนิพนธ์  มณีปรีชา
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริญญา  จันแดง
2. เด็กหญิงวาสนา  ดำนวล
3. นางสาวสรัญญา  วรรณเดช
 
1. นางสุภา  สมุหเสนีโต
2. นายสนอง  หมาดเหล่
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัทรกร  ช่วยทอง
2. นายภูมิพัฒน์  นกหุน
3. นายวุฒิชัย  ดวงจันทร์
 
1. นางสุภา  สมุหเสนีโต
2. นายวาสนา  สุขสง
 
30 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  ผอมนุ้ย
2. นางสาวอภิภาวดี  ชูเกลี้ยง
3. เด็กชายเดชดำรง  สุขนวล
 
1. นางสุภา  สมุหเสนีโต
2. นางลัดดา  วุฒิพงศ์