สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นางสาวสุกัญญา  อ่อนน้อม
 
1. นางพรศรี  สุขสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เมืองสาย
2. เด็กหญิงทิพย์มณี  แก้วขาว
 
1. นางสาวกฤติยา  ณ พัทลุง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณฎา  เอียดคง
2. นางสาวศดานันท์  ชูขำ
3. นางสาวสุชาดา  อนันทนุพงศ์
 
1. นางสุมณฑา  ศรีชนะ
2. นางสาวพัชรีย์  เหลือนุ่นขาบ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 6 1. นางสาวมานิตา  หวานเกื้อ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุขสำราญ
3. นางสาววรรณรดา  จีนชาวนา
 
1. นางจิตรา  คงแก้ว
2. นายเรวัต  รุ่งเรือง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวปิยรัตน์  แก้วหนู
2. นายพงศธร  ชุมนวล
3. นายวุฒิชัย  ด้วงรุ่ง
 
1. นางอวยพร  เกตุแก้ว
2. นางสาวจารวี  ชูภิรมย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นายวรากร  ชนะแก้ว
2. นางสาววาสนา  นุ่นเหลือ
 
1. นางสุภาณี  คงทองสังข์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พรมบุญแก้ว
 
1. นางสาวนทกช  ฟองหิรัญศิริ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 4 1. เด็กชายคณาพงษ์  ทิพย์คล้าย
2. เด็กชายคีตชัย  บุญรัตน์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  เหมทานนท์
4. เด็กชายวิธวินท์  มาละมัย
5. เด็กชายสหภพ  ชูแสง
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิจิตบรรจง
 
1. นายจุมพฎ  มาแก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคีตชัย  บุญรัตน์
 
1. นายจุมพฎ  มาแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 7 1. นางสาวปานทิพย์  แก้วดำ
 
1. นายจุมพฎ  มาแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาววัชราภรณ์  พรมพา
 
1. นายจุมพฎ  มาแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิจิตบรรจง
 
1. นายจุมพฎ  มาแก้ว
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวชนิสรา  จันทร์ทอง
 
1. นางพรพิมล  ฤทธิ์เลื่อน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิศาชล  แก้วด้วง
2. นางสาวเกตราวดี  เดชสุข
 
1. นางพรพิมล  ฤทธิ์เลื่อน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. นายทักษกร  รุ่งพุด
2. นางสาวภัณฑิรา  ไชยพลัด
3. นางสาวสุกัญญา  อ่อนน้อม
 
1. นางสโรชา  มาแดง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชูทอง
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พรมบุญแก้ว
3. นางสาวเบญจมาศ  เกลาฉีด
 
1. นางสโรชา  มาแดง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ภัทรวีรางกูร
2. เด็กชายปริญญา  สมาคม
 
1. นางเกสร  มาละมัย
2. นางลัดดา  วุฒิพงศ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฑ์ธิมา  รามยัง
2. เด็กชายณวัตน์  หมื่นรักษ์
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นวลแก้ว
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีนุ่น
5. เด็กหญิงภูริชญา  แกล้วทนงค์
6. เด็กชายวายุ  คงแก้วขาว
 
1. นางสารภี  อินทองปาล
2. นางอรพิน  หนูแสง
3. นางสุภา  แก้วบริสุทธิ์