สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวอริชญา  วังช่วย
 
1. นางสาวสุนิษา  ศรีโดน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ธัญญพานิชย์
 
1. นางลำใย  มณีรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.15 ทองแดง 4 1. เด็กชายทรงกลด  สมบูรณ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสโรชา  ทองขาวเผือก
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อ่อนทอง
 
1. นางจุฑาทิพย์  คงแก้ว
2. นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 8 1. นางสาวกุลิสรา  ก้งซ้าย
 
1. นางพรพิมล  ฤทธิ์เลื่อน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. นางสาวอาทิตยา  จินตาคม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองเพชร