สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 14 1. นางสาวสุนัตตา  ศักดาณรงค์
 
1. นางสโรชา  มาแดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุนทรวิภาต
 
1. นางสาวกฤติยา  ณ พัทลุง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจุฑามาศ  ชูสุวรรณ์
2. นางสาวนารี  เหลืออั้น
3. นางสาวศิรินธาร  วิเชียรชม
 
1. นางวงเดือน  เทพรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบุษยมาส  เต็มราม
2. นางสาวรักชนก  อินคง
 
1. นางสาวกฤติยา  ณ พัทลุง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายรชต  ทองหนูนุ้ย
 
1. นางสาวอารีย์  สุขนวล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 7 1. นายธนเทพ  สุขศักดิ์
 
1. นางสาวอารีย์  สุขนวล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 9 1. นายจเร  เมืองทอง
2. นายเอกองค์  ส้มแป้น
3. นางสาวโสภารัตน์  สุขอยู่
 
1. นางวันดี  ยอดราข
2. นางมยุรี  รักรอด
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวประวีณรัตน์  มากทอง
2. นางสาวศุภาวรรณ  เหมือนสังข์
 
1. นายเฉลียว  อินทร์แป้น
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 13 1. นางสาวนลินี  เกื้อนุ่น
2. นางสาวนัญธยา  พลอยดำ
 
1. นายเฉลียว  อินทร์แป้น
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 59.6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุนิภา  ช่วยสง
2. เด็กหญิงจิรา  หอยนกคง
3. เด็กชายณัชพล  ฉิมรักษ์
4. เด็กหญิงปิยะนุช  หนูชูชัย
5. เด็กชายภูพนม  มากแก้ว
6. เด็กชายอลงกรณ์  เรืองพูน
7. เด็กชายอัมรินทร์  คงแก้ว
8. เด็กหญิงเนติวรรณ  ศรีชุม
 
1. นางสาวสุจิมา  ชูหนู
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธีรนันท์  อัมพันศิริรัตน์
 
1. นางสาวสุมิตรา  หนูช่วย