สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยอดยางแดง
 
1. นางสาวสุนิษา  ศรีโดน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวอริชญา  วังช่วย
 
1. นางสาวสุนิษา  ศรีโดน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นางสาวสุกัญญา  อ่อนน้อม
 
1. นางพรศรี  สุขสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 14 1. นางสาวสุนัตตา  ศักดาณรงค์
 
1. นางสโรชา  มาแดง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เศษฐพงค์
 
1. นางปราณี  อักษรนิตย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจมาศ  เกลาฉีด
 
1. นางปราณี  อักษรนิตย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุนทรวิภาต
 
1. นางสาวกฤติยา  ณ พัทลุง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจุฑามาศ  ชูสุวรรณ์
2. นางสาวนารี  เหลืออั้น
3. นางสาวศิรินธาร  วิเชียรชม
 
1. นางวงเดือน  เทพรักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เมืองสาย
2. เด็กหญิงทิพย์มณี  แก้วขาว
 
1. นางสาวกฤติยา  ณ พัทลุง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบุษยมาส  เต็มราม
2. นางสาวรักชนก  อินคง
 
1. นางสาวกฤติยา  ณ พัทลุง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐนิชา  ถาวรสาร
 
1. นางสาวสำรวย  ยอดราช
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายรชต  ทองหนูนุ้ย
 
1. นางสาวอารีย์  สุขนวล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 7 1. นายธนเทพ  สุขศักดิ์
 
1. นางสาวอารีย์  สุขนวล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัมปนาท  ชูทอง
2. เด็กชายคถากร  แซ่ฮ่อ
 
1. นางสาวจินตนา  พรหมยานนท์
2. นางฉัตรชนก  ปานเพชร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยวุธ  ใจดี
 
1. นางสาวจินตนา  พรหมยานนท์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ธัญญพานิชย์
 
1. นางลำใย  มณีรัตน์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.15 ทองแดง 4 1. เด็กชายทรงกลด  สมบูรณ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสโรชา  ทองขาวเผือก
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อ่อนทอง
 
1. นางจุฑาทิพย์  คงแก้ว
2. นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 9 1. นายจเร  เมืองทอง
2. นายเอกองค์  ส้มแป้น
3. นางสาวโสภารัตน์  สุขอยู่
 
1. นางวันดี  ยอดราข
2. นางมยุรี  รักรอด
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนากานต์  แก้วกาญจน์
2. เด็กหญิงนฤมล  เทพหนู
3. เด็กหญิงปุณณิศา  ศรีเงิน
 
1. นางวันดี  ยอดราช
2. นางสาวพัชริดา  เรืองเพชร
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  เกศรินทร์
2. นายธวัชชัย  บุญฉิม
3. นางสาวปาริชาติ  เถรแก้ว
 
1. นางสาวพัชรีย์  เหลือนุ่นขาบ
2. นายธัญพิสิษฐ์  ทองดำ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณฎา  เอียดคง
2. นางสาวศดานันท์  ชูขำ
3. นางสาวสุชาดา  อนันทนุพงศ์
 
1. นางสุมณฑา  ศรีชนะ
2. นางสาวพัชรีย์  เหลือนุ่นขาบ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 6 1. นางสาวมานิตา  หวานเกื้อ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุขสำราญ
3. นางสาววรรณรดา  จีนชาวนา
 
1. นางจิตรา  คงแก้ว
2. นายเรวัต  รุ่งเรือง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวปิยรัตน์  แก้วหนู
2. นายพงศธร  ชุมนวล
3. นายวุฒิชัย  ด้วงรุ่ง
 
1. นางอวยพร  เกตุแก้ว
2. นางสาวจารวี  ชูภิรมย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธเรศวร์  มากแก้ว
2. นายเพชรวราวุธ  สุดใจ
 
1. นางสุมณฑา  ศรีชนะ
2. นางสาวพัชรีย์  เหลือนุ่นขาบ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุลจักร  จันทร์คง
2. นายเจษฎา  รักด้วง
 
1. นางโสพิศ  สืบวงศ์
2. นางสาวอาทิตา  คงขำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตกร  มณี
2. นายพันกร  คีรีพันธ์
 
1. นางโสพิศ  สืบวงศ์
2. นางสาวอาทิตา  คงขำ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคีตชัย  บุญรัตน์
2. เด็กชายจิรายุ  เพชรสุด
3. เด็กหญิงทัศนีย์  ชูศรี
4. เด็กหญิงธชานภัส  รองเลื่อน
5. เด็กหญิงสุมินตรา  ดำหมี
 
1. นายวุฒิชัย  บุญญานุวัตร
2. นายอลงกรณ์  ไข่ช่วย
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวฟ้าใส  ชนะมาร
 
1. นางสุภาณี  คงทองสังข์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.65 ทอง 8 1. นายจงรักษ์  สวนทวี
2. เด็กหญิงเพชรลดา  เมืองทอง
 
1. นางสุภาณี  คงทองสังข์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นายวรากร  ชนะแก้ว
2. นางสาววาสนา  นุ่นเหลือ
 
1. นางสุภาณี  คงทองสังข์
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวประวีณรัตน์  มากทอง
2. นางสาวศุภาวรรณ  เหมือนสังข์
 
1. นายเฉลียว  อินทร์แป้น
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 13 1. นางสาวนลินี  เกื้อนุ่น
2. นางสาวนัญธยา  พลอยดำ
 
1. นายเฉลียว  อินทร์แป้น
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พรมบุญแก้ว
 
1. นางสาวนทกช  ฟองหิรัญศิริ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอติกานต์  จินดาเรือง
2. เด็กหญิงอนุทิดา  นาคสุข
 
1. นางสาวนทกช  ฟองหิรัญศิริ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 4 1. เด็กชายคณาพงษ์  ทิพย์คล้าย
2. เด็กชายคีตชัย  บุญรัตน์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  เหมทานนท์
4. เด็กชายวิธวินท์  มาละมัย
5. เด็กชายสหภพ  ชูแสง
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิจิตบรรจง
 
1. นายจุมพฎ  มาแก้ว
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคีตชัย  บุญรัตน์
 
1. นายจุมพฎ  มาแก้ว
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 7 1. นางสาวปานทิพย์  แก้วดำ
 
1. นายจุมพฎ  มาแก้ว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาววัชราภรณ์  พรมพา
 
1. นายจุมพฎ  มาแก้ว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิจิตบรรจง
 
1. นายจุมพฎ  มาแก้ว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิจิตบรรจง
 
1. นายจุมพฎ  มาแก้ว
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิจิตบรรจง
 
1. นายจุมพฎ  มาแก้ว
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 59.6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุนิภา  ช่วยสง
2. เด็กหญิงจิรา  หอยนกคง
3. เด็กชายณัชพล  ฉิมรักษ์
4. เด็กหญิงปิยะนุช  หนูชูชัย
5. เด็กชายภูพนม  มากแก้ว
6. เด็กชายอลงกรณ์  เรืองพูน
7. เด็กชายอัมรินทร์  คงแก้ว
8. เด็กหญิงเนติวรรณ  ศรีชุม
 
1. นางสาวสุจิมา  ชูหนู
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธีรนันท์  อัมพันศิริรัตน์
 
1. นางสาวสุมิตรา  หนูช่วย
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรสวรรค์  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวสุมิตรา  หนูช่วย
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาทิตย์  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองเพชร
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 8 1. นางสาวกุลิสรา  ก้งซ้าย
 
1. นางพรพิมล  ฤทธิ์เลื่อน
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. นางสาวอาทิตยา  จินตาคม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองเพชร
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวชนิสรา  จันทร์ทอง
 
1. นางพรพิมล  ฤทธิ์เลื่อน
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิศาชล  แก้วด้วง
2. นางสาวเกตราวดี  เดชสุข
 
1. นางพรพิมล  ฤทธิ์เลื่อน
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิตยา  รอดเปีย
2. นางสาวปัทมาวรรณ  กันทะวงศ์
3. นางสาวภัทราภรณ์  คงพ่วง
4. นางสาวอนงค์นาถ  องค์อาจ
5. นางสาวเพียงขวัญ  ใหม่เกื้อ
 
1. นางสาวเกตน์สิรี  เหน็บบัว
2. นางสาวลดาวรรณ์  หนูฤทธิ์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทพชนะ
2. เด็กหญิงวรกานต์  ขุนเรนภักดี
3. เด็กหญิงอธิชา  บุญทะปัญญา
4. เด็กหญิงอรฤดี  ปานทอง
5. เด็กหญิงเกวลิน  คงเจือ
 
1. นางอุไรวรรณ  กิตตินนทิกร
2. นางลััดดา  วุฒิพงศ์
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.625 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  ปอสุวรรณ์
2. นายทิวานนท์  จันทร์สุข
3. นายพิรศักดิ์  อุปวิโรจน์
4. นางสาวศิรินภารัตน์  มุสิกพันธ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  มากแสง
 
1. นางอุไรวรรณ  กิตตินนทิกร
2. นางลััดดา  วุฒิพงศ์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. นายทักษกร  รุ่งพุด
2. นางสาวภัณฑิรา  ไชยพลัด
3. นางสาวสุกัญญา  อ่อนน้อม
 
1. นางสโรชา  มาแดง
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชูทอง
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พรมบุญแก้ว
3. นางสาวเบญจมาศ  เกลาฉีด
 
1. นางสโรชา  มาแดง
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายคุณากร  สุทธิมาตร
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  คงสอนหมาน
3. เด็กชายศรัณย์  ปาละกุล
 
1. นางสาวอุรชา  ทองรูจี
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  เพชรคงเทพ
2. เด็กชายสุรชัช  เรืองนะ
 
1. นายนิพนธ์  มณีปรีชา
2. นางวันนา  ไชยโย
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ภัทรวีรางกูร
2. เด็กชายปริญญา  สมาคม
 
1. นางเกสร  มาละมัย
2. นางลัดดา  วุฒิพงศ์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประภัสสร  ชัยพรม
2. เด็กชายวิธวินท์  มาละมัย
 
1. นางเกสร  มาละมัย
2. นายโชคชัย  มาละมัย
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤต  วิเชียรบุตร
2. นางสาวพรรณญามาศ  ผอมทอง
 
1. นางเกสร  มาละมัย
2. นายโชคชัย  มาละมัย
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤต  วิเชียรบุตร
2. นายอภิเดช  อมตเวทย์
 
1. นางเกสร  มาละมัย
2. นายโชคชัย  มาละมัย
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แสงทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองแก้ว
3. เด็กชายพุฒิเมธ  ยิ่งดำนุ่น
 
1. นายสำเริง  พุฒขาว
2. นางเกสร  มาละมัย
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัทรวิชญ์  คำเกลี้ยง
2. นายวรรณสิทธิ์  สิทธิชัย
3. นายเฉลิมรัฐ  หนูแสง
 
1. นายสำเริง  พุฒขาว
2. นายนิพนธ์  มณีปรีชา
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฑ์ธิมา  รามยัง
2. เด็กชายณวัตน์  หมื่นรักษ์
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นวลแก้ว
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีนุ่น
5. เด็กหญิงภูริชญา  แกล้วทนงค์
6. เด็กชายวายุ  คงแก้วขาว
 
1. นางสารภี  อินทองปาล
2. นางอรพิน  หนูแสง
3. นางสุภา  แก้วบริสุทธิ์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริญญา  จันแดง
2. เด็กหญิงวาสนา  ดำนวล
3. นางสาวสรัญญา  วรรณเดช
 
1. นางสุภา  สมุหเสนีโต
2. นายสนอง  หมาดเหล่
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัทรกร  ช่วยทอง
2. นายภูมิพัฒน์  นกหุน
3. นายวุฒิชัย  ดวงจันทร์
 
1. นางสุภา  สมุหเสนีโต
2. นายวาสนา  สุขสง
 
66 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  ผอมนุ้ย
2. นางสาวอภิภาวดี  ชูเกลี้ยง
3. เด็กชายเดชดำรง  สุขนวล
 
1. นางสุภา  สมุหเสนีโต
2. นางลัดดา  วุฒิพงศ์