สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพชรมน  เพชรมาก
 
1. นางสาวปนุจสิกฐา  ด้วงรุ่ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภณัฐ  การุณกิจ
2. เด็กชายสุริยลักษม์  เพชรไข่
 
1. นายคำรน  ทิพพลชัย
2. นายเบญจมินทร์  นิระโส
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณาธิป  สังเศษ
2. นายวิชชากร  อภัยพัฒน์
 
1. นางสาวพนิดา  ถาวรานุรักษ์
2. นางเพ็ญพร  บัวบุตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพรุจ  นุชิต
 
1. นางอารี  โชติพืช
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปานศิริ  พงศ์วงประเสริฐ
2. เด็กชายปุณวัตร  วิศาล
 
1. นางสาวเสริมทรัพย์  ไกรดิษฐ์
2. นางสมใจ  พรหมรังษี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ขวัญรัตน์
 
1. นางสาวเสริมทรัพย์  ไกรดิษฐ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวศิโรลักษณ์  แดงทองใส
 
1. นางสาวเสริมทรัพย์  ไกรดิษฐ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนนทชา  เพชรจันทร์
2. นางสาวมณีรัตน์  ทองเสน
3. นายโกมินทร์  ชุมพิบูลย์
 
1. นางจริยา  แสงแก้ว
2. นางสาวปิยนารถ  สุคลธพันธ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร  จันทร์หนู
2. นางสาวธิชา  เกื้อทวี
3. เด็กชายธีรัช  วัฒนยัง
4. นายนนทนันท์  ศิริรัตนานนท์
5. นางสาวนภัสมณท์  ศรีหฤทัย
6. เด็กหญิงปิยฉัตร  เพ็งทิพย์นาง
7. เด็กชายมหพล  สมบัติบุญ
8. เด็กหญิงวนัสนันท์  สงขาว
9. นายวังเพชร  หอยสกุล
10. เด็กหญิงไปรยา  ปราบปัญจะ
 
1. นางนันทนา  ชูสิริ
2. นางสาวพัชรี  จีนเมือง
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญธิดา  มากดำ
2. นางสาวนันทาวีย์  ทองช่วย
 
1. นายจุมพล  กลับแป้น
2. นายนนทพัทธ์  ขำร้าย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุรพร  หนูประสิทธิ์
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  พ่วงทอง
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภีมพัฒน์  นวลจันทร์
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวผุสดี  พรหมทอง
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวุฒิพงษ์  ชิตชลธาร
 
1. นางพิมพ์พิศา  สังฆะประดิษฐ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 71.66 เงิน 4 1. นางสาวธราเทพ  เตียวอนันต์
 
1. นางสาวปิติมา  พิพัฒน์รัตนเสรี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 10    
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐวรา  พิทักษ์
2. เด็กชายพุทธบุตร  สวัสดีประเสริฐ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ขาวสุด
 
1. นายปราโมทย์  บุญยัง
2. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  บัวทุม
2. เด็กชายณัฐจักขณ์  เจริญผล
 
1. นางจารุวรรณ  จุลพูน
2. นางวันทนีย์  หอยสกุล
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐรินี  อภัยรัตน์
2. นางสาวพรชนก  ซุ้นฮ้อ
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นางวันทนีย์  หอยสกุล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราดล  บุญสนิท
2. เด็กชายปัญญา  อักษรเนียม
3. เด็กชายอรรถพันธ์  มังสา
 
1. นางภัทธนันท์  มากช่วย
2. นางสุชาดา  เรืองเทพ