สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเสี่ยเหลียน  ฮอง
 
1. นายปัณจวัฒน์  คล้ายสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวรา  เงินละเอียด
 
1. นายปัณจวัฒน์  คล้ายสมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวชิรดา  สุขแก้ว
 
1. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพชรมน  เพชรมาก
 
1. นางสาวปนุจสิกฐา  ด้วงรุ่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรจุฑา
 
1. นางสาวปรียา  อภัยรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 96.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิศา  คำคง
 
1. นางสาวปรียา  อภัยรัตน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ขวัญแก้ว
 
1. นางจำรอง  จันทร์ดำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  จีนชาวนา
 
1. นางจำรอง   จันทร์ดำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุวดี  ชุมคงดำ
2. เด็กหญิงศรัญญา  คงรักษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูนอง
 
1. นางสุมานา  รักบุรี
2. นางสาวสุรณา  ท้ายเซ่ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลธรา  จันทิน
2. นายปริวรรต  ดำนุ้ย
3. นางสาวเกตุลดา  แก้วสุข
 
1. นางธันยชนก  ปล้องใหม่
2. นางชะอ้อน  บุญยก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยานสิกโข
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ชูช่วย
 
1. นายปัณจวัฒน์  คล้ายสมบัติ
2. นายวิยุทธ์  กาญจนกำเนิด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิติภัทร์  ชูเกื้อ
2. นางสาวนภัคมณ  แก้วซัง
 
1. นางรีวิว  เส้งนุ่ม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณ หทัย  ทองโอ
2. นายธนภัทร  บุญยประสาท
 
1. นางธันยชนก  ปล้องใหม่
2. นางชนาทิพย์  ศักดาณรงค์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปารวีร์  แก้วรักษ์
 
1. นางยินดี  วั่นเส้ง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวิชช์  ชูพงษ์
 
1. นางสาวไซนานีย์  ดลระหมาน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนทชา  เพชรจันทร์
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  มะลิ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.57 ทอง ชนะเลิศ 1. นายซิกศรัณย์  สดิน
2. นายณัชพล  ฤทธิชัย
3. เด็กชายอคิราภ์  รุ่งอรุณสุวรรณ
 
1. นางจิรา  ขาวขำ
2. นางยุดาว  สดิน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.43 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชนิภา  พงศาปาน
2. นางสาวจิตติมา  จีนชาวนา
3. นางสาวธิษณา  เยาว์ด้วง
 
1. นางอารี  โชติพืช
2. นางสาวไซนานีย์  ดลระหมาน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภณัฐ  การุณกิจ
2. เด็กชายสุริยลักษม์  เพชรไข่
 
1. นายคำรน  ทิพพลชัย
2. นายเบญจมินทร์  นิระโส
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณาธิป  สังเศษ
2. นายวิชชากร  อภัยพัฒน์
 
1. นางสาวพนิดา  ถาวรานุรักษ์
2. นางเพ็ญพร  บัวบุตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพรุจ  นุชิต
 
1. นางอารี  โชติพืช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภกร  รักนะ
 
1. นางอารี  โชติพืช
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปานศิริ  พงศ์วงประเสริฐ
2. เด็กชายปุณวัตร  วิศาล
 
1. นางสาวเสริมทรัพย์  ไกรดิษฐ์
2. นางสมใจ  พรหมรังษี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ขวัญรัตน์
 
1. นางสาวเสริมทรัพย์  ไกรดิษฐ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายศุภณัฐ  กุลฑล
 
1. นางสาวเสริมทรัพย์  ไกรดิษฐ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวศิโรลักษณ์  แดงทองใส
 
1. นางสาวเสริมทรัพย์  ไกรดิษฐ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุณหะวัณ  เอียดเฉลิม
2. นางสาวพลอยพัชร  ทองขาวเผือก
3. นายศิวัช  ทองป้อง
 
1. นางมณฑิรา  จงหวัง
2. นางจุรีพร  ชุมแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนนทชา  เพชรจันทร์
2. นางสาวมณีรัตน์  ทองเสน
3. นายโกมินทร์  ชุมพิบูลย์
 
1. นางจริยา  แสงแก้ว
2. นางสาวปิยนารถ  สุคลธพันธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัทร  คะภะสุวรรณ
2. เด็กหญิงภูษณิษา  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงศุภสุตา  สมาธิ
 
1. นางสาวอัจจิมา  หมื่นคลิ้ง
2. นางสาวธันยาภรณ์  ภักดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาสินี  สงขาว
2. นางสาวสุธาวี  คำปล้อง
3. นางสาวสุพิชญา  สุทธิยาภรณ์
 
1. นางกมล  มาแก้ว
2. นางจุรีพร  ชุมแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชยา  พูลเกื้อ
2. นายทัตธน  บุญโรจน์พงศ์
3. นางสาวธัญพิชชา  ปลอดพลัด
 
1. นางจินดา  จันทร์น้อย
2. นางเสาวนีย์  จันทร์น้อย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันย์ชนก  สายทองแท้
2. นายปองกานต์  จันทคณางกูร
3. นายภูมิภัทร  ทับชุม
 
1. นางเสาวนีย์  จันทร์น้อย
2. นางจินดา  จันทร์น้อย
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสหรัฐ  ขุนศรี
2. เด็กชายสุรวีย์  วิวัฒนวาณิชย์
 
1. นางจุฑา  ธีรัชกุล
2. นางลัดดาวัลย์  พงษ์ดนตรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนพฤทธิ์  ชายเกลี้ยง
2. เด็กชายสุรกุล  วิวัฒนวาณิชย์
 
1. นางลัดดาวัลย์  พงษ์ดนตรี
2. นางจุฑา  ธีรัชกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวินท์  ตันติศิริมงคล
2. นายวสวัตติ์  อุ้ยตยะกุล
3. นายศิระวรรษ  คงนุ่ม
 
1. นางสาวเรวดี  มานุ้ย
2. นายบุญเลิศ  คงหนู
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ธิติจรัสชัย
2. เด็กหญิงปิลันธน์  ธิคะพันธ์
3. เด็กหญิงศมนวรรณ  ตั่นสุย
4. เด็กชายศุภณัฏฐ  คงชู
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปานเจิม
 
1. นางอารีย์  คงเกตุ
2. นางสาวมธุรส  เพชรอนันต์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  จองศักดิ์
2. นางสาวชนิสรา  สงอักษร
3. นางสาวญาณิศา  นวลแก้ว
4. นางสาวพรรวษา  คุ่มเคี่ยม
5. นางสาวมณพญา  สงแสง
 
1. นายกาญจนศิลป์  โสธรธนโชติ
2. นางสาวธนพรรณ  บาลทิพย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกีรติ  บุญรุ่ง
2. เด็กชายปาณวัฒน์  มุสิกะพงศ์
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ย้อยแก้ว
4. เด็กหญิงวริศรา  ศรีนวนเอียด
5. เด็กหญิงวิลาสินี  เสนเกตุ
 
1. นางสาวนาตยา  เตมะศิริ
2. นางสาวมธุรส  เพชรอนันต์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคติยา  ขวัญศรี
2. นางสาวพิชญาภา  ชูรักษ์
3. นางสาวสุดารัตน์  ลักษณะ
4. นางสาวสุวภัทร  พงศ์วิทยารักษ์
5. นางสาวอรอนงค์  จิตจินดา
 
1. นางสาวนาตยา  เตมะศิริ
2. นายมารุฒ  ศรีอ้วน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  แก้วย่อง
2. นายกิตติพงศ์  ศิริรักษ์
3. นายปฏิภาณ  เกือบรัมย์
4. นางสาวพุทธิดา  สวัสดีประเสริฐ
5. นายศิริชัย  โชติพานิช
 
1. นางยุพา  เทพกร
2. นายนพดล  หมัดยาซา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงนรมน  ขาวอินทร์
 
1. นางนันทนา  ชูสิริ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชญ์สินี  พันฤทธิ์ดำ
 
1. นางนันทนา  ชูสิริ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินต์ศุจี  ทองรอด
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  บุญยาดิศัย
 
1. นางกาญจนี  บัวแก้ว
2. นางอาภรณ์  เศรษฐช่วย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยวัฒน์  บรรจงลิขิตกุล
2. นางสาวศิริกุล  แก่นวงศา
 
1. นางกาญจนี  บัวแก้ว
2. นางอาภรณ์  เศรษฐช่วย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร  จันทร์หนู
2. นางสาวธิชา  เกื้อทวี
3. เด็กชายธีรัช  วัฒนยัง
4. นายนนทนันท์  ศิริรัตนานนท์
5. นางสาวนภัสมณท์  ศรีหฤทัย
6. เด็กหญิงปิยฉัตร  เพ็งทิพย์นาง
7. เด็กชายมหพล  สมบัติบุญ
8. เด็กหญิงวนัสนันท์  สงขาว
9. นายวังเพชร  หอยสกุล
10. เด็กหญิงไปรยา  ปราบปัญจะ
 
1. นางนันทนา  ชูสิริ
2. นางสาวพัชรี  จีนเมือง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณพิชญ์  ศุกลพัฒนะ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  สายทองแท้
 
1. นายอุทัย  ขวัญขำ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญธิดา  มากดำ
2. นางสาวนันทาวีย์  ทองช่วย
 
1. นายจุมพล  กลับแป้น
2. นายนนทพัทธ์  ขำร้าย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลัลลนา  ตุ้งแก้ว
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศภัค  หนูลาย
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนาวัฒน์  ทรายละเอียด
 
1. นางรุ่งทิพย์  บิลญฤทธิ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤดิกุล  พรหมวงษ์
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรางค์  สินน้อย
 
1. นายสมศักดิ์  ขาวสุด
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภิสรา  ทองทุ่ม
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุรพร  หนูประสิทธิ์
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวณัฐกานต์  ปัญจะสุวรรณ์
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  พ่วงทอง
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  หาญณรงค์
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภคภูมิ  กิจวาส
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุภชา  กิจวาส
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพัฐ  มาตรทอง
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรวรา  รัตนพันธ์
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสกร  สีสอาด
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชญานนท์  ศรีอนันต์
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวริศรา  พรหมนวล
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธวงศ์
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาตินี  อรรถหิรัญ
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชญานนท์  ศีอนันต์
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  คงพันธ์
2. เด็กชายคณิศร  ลิ่มวรพันธ์
3. เด็กชายชาคริต  สุกิน
4. เด็กชายธนทัต  เต็มพุฒิ
5. นางสาวอภิญญา  สงศรี
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีรณัฐ  คงฤทธิ์
2. นายภาณุวิชญ์  นุกูลรัตน์
3. นายภูธเนศ  ทองปาน
4. นางสาวมานิตา  เองหิ้น
5. นายมีชัย  มาสง
6. นายศิริพงศ์  มีขำ
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเนติธร  ชูศรีขวัญ
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  ปรีดาศักดิ์
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมานิตา  เองหิ้น
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  ปรีดาศักดิ์
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรไนย  ปุ่นภักดี
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ชัยฤทธิ์
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภีมพัฒน์  นวลจันทร์
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรวลัญช์  ไชยบัณฑิต
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรไนย  ปุ่นภักดี
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  ปรีดาศักดิ์
 
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวผุสดี  พรหมทอง
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  รอดภาษา
2. เด็กหญิงฐิตาลี  นุ่นปาน
3. เด็กชายณพิชญ์  ศุกุลพัฒนะ
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เทพชนะ
5. เด็กชายธันยากร  ถวายพร
6. เด็กหญิงนภสร  บุญมณี
7. เด็กหญิงพิชญาภา  ชุมคล้าย
8. เด็กชายมีธาวิณ  จิตต์อักษร
9. เด็กหญิงรสิตา  หมีมิห๊นะ
10. เด็กหญิงศรินญา  โรจชะยะ
 
1. นางสาวอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นางแพรวพรรณ  เรืองแก้ว
3. นางสาวศดานันท์  รักราวี
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวัตร  ย่องเส้ง
2. นางสาวทิพยาภรณ์  วินทานุกูล
3. นางสาวธัญญมณฑน์  สมันนุ้ย
4. นายนนทวัฒน์  หนูแก้ว
5. นายพลวัต  ขุนชิต
6. นางสาวมนัญชยา  ทองร่วง
7. นางสาววรวลัญช์  ไชยบัณฑิต
8. นายศุภกฤต  จุติภาค
9. นางสาวศุภิสรา  มณีรัตน์
10. นายโชติวิชช์  วรเดช
 
1. นางสาวอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นางแพรวพรรณ  เรืองแก้ว
3. นางสาวศศิธร  ชุมอินทอง
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญกมล  หนูสี
2. นายณัฐวัตร  ย่องเส้ง
3. นางสาวมนัญชยา  ทองร่วง
4. นางสาวมาศิริ  พิจิตบรรจง
5. นางสาววรวลัญช์  ไชยบัณฑิต
6. นางสาววริษฐา  ขวัญสง่า
7. นางสาวศวรรยา  ลือชัย
8. นางสาวศุภิสรา  มณีรัตน์
9. นางสาวสายแพร  ลายทิพย์
10. นายอนันตสิทธื์  เพ่งเล็ง
 
1. นางสาวอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นางแพรวพรรณ  เรืองแก้ว
3. นางสาวศดานันท์  รักราวี
4. นางสาวศศิธร  ชุมอินทอง
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  กาวชู
2. เด็กหญิงผกาวดี  ขันธสังข์
3. เด็กหญิงพชรพร  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงวรวลักษณ์  พูลเกิด
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชูแก้ว
6. นางสาวอภิญญา  สงศรีอินทร์
7. เด็กหญิงอลิสา  ชูแก้ว
8. เด็กหญิงเพชรดาว  บุญสนิท
 
1. นางสาวอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นางแพรวพรรณ  เรืองแก้ว
3. นางสาวศดานันท์  รักราวี
4. นางสาวศศิธร  ชุมอินทอง
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพยาภรณ์  วินทานุกูล
2. นางสาวธัญญมณฑน์  สมันนุ้ย
3. นางสาวพรรณนารา  ชุมนุม
4. นางสาวมนัญชยา  ทองร่วง
5. นางสาวมาศิริ  พิจิตบรรจง
6. นางสาววริษฐา  ขวัญสง่า
7. นางสาวศวรรยา  ลือชัย
8. นางสาวศุภิสรา  มณีรัตน์
 
1. นางสาวอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นางแพรวพรรณ  เรืองแก้ว
3. นางสาวศดานันท์  รักราวี
4. นางสาวศศิธร  ชุมอินทอง
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรีญาณกานต์  ช่วยวงศ์
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  หนูพิชัย
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพลอยไพลิน  ขนุนทอง
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  ศรีโยธา
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวโชติกา  กิตติสุภารัตน์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิษฐกานต์  กำเหนิดฤทธิ์
 
1. นางสุนิสา  เจ้ยงาน
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัคค์ณัฐ  คงประสิทธ์
 
1. นางปัณฑิตา  ไกรทอง
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวุฒิพงษ์  ชิตชลธาร
 
1. นางพิมพ์พิศา  สังฆะประดิษฐ์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติทัช  ปลอดขลิบ
2. เด็กชายปานเด่น  ปานดำ
3. เด็กชายพุทธบุตร  สวัสดีประเสริฐ
4. เด็กหญิงอธิชา   สังข์ผุด
5. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ผลึก
 
1. นางสิริวรรณ  นนตรี
2. นายธรรมธารา  วังวิวัฒน์ขจร
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอทิตยา  ชุมนุม
 
1. นางสาวปิติมา  พิพัฒน์รัตนเสรี
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันญชนก  ชูตั้งต้น
2. เด็กหญิงปริณดา  บัวหนู
 
1. นายเฉลียว  ปราบพารา
2. นางจรวย  ชูช่วย
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิปปกร  เชียวภู่
2. นางสาวสุนิสา  ปฏิสุวรรณ
 
1. นายเฉลียว  ปราบพารา
2. นางพิมพ์พิศา  สังฆะประดิษฐ์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรดา  อินเจียม
2. นางสาวสิริยากร  ดีช่วย
 
1. นางสายทาน  อักษรทอง
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 71.66 เงิน 4 1. นางสาวธราเทพ  เตียวอนันต์
 
1. นางสาวปิติมา  พิพัฒน์รัตนเสรี
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจัยดาอ์  หมีนปาน
2. นางสาวทิฆัมพร  สมัย
3. นายพันธมิตร  อินทรนก
4. นางสาวศลิตา  ซุ่ยกลั่น
5. นางสาวศลิษา  ซุ่ยกลั่น
 
1. นางสาวปิติมา  พิพัฒน์รัตนเสรี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉันท์ชนก  ฐานานุกรม
2. นายทีปังกร  วิวัฒนะชัยแสง
3. นายพรพิพัฒน์  เกษมศรี
4. นางสาวอธิชา  คำเสน
5. นางสาวเกสราพรรณ  เสนแก้ว
 
1. นายเฉลียว  ปราบพารา
2. นางจรวย  ชูช่วย
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิระภัทร์  โสดแก้ว
2. นายภูวเดช  บุญคงแก้ว
 
1. นางสาวปิติมา  พิพัฒน์รัตนเสรี
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 10    
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเนติ  เทพพิทักษ์
 
1. นางศิริรัก  หลวงบำรุง
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกนกพงศ์  ไชยกาฬ
2. นายกฤษณพล  สัจจะบุตร
3. นายณัฐปคัลภ์  จันทร์เทพ
4. นางสาวณัฐวลัญช์  ชัยฤทธิ์
5. นางสาวนวภรณ์  คำแย้ม
6. นางสาวปิ่นมุกข์  รัตรพันธ์
7. นายวรวิช  เส็นบัตร
8. นายอัครพล  โคแหละ
 
1. นายสมมาตร  เขมะชัยเวช
2. นายสมศักดิ์  ขาวสุด
3. นายเบญจมินทร์  นิระโส
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตเมธ  เอี่ยมระยับ
2. นายฌานพล  วิโสจสงคราม
3. นายทรงพล  เอียดแจ่ม
4. นายธนาวัฒน์  หนูแดง
5. นายพีรธัช  สุกใส
6. นายสัตยา  เรืองพูน
 
1. นางเตือนใจ  วิโสจสงคราม
2. นายวิสุทธิ์  ทองช่วย
3. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพันธ์ุ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรูญศักดิ์  ทองด้วง
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หนูสุวรรณ์
3. นายทวิภาค  แซ่ฟุ้ง
4. นายธนภัทร  ช่วยดำ
5. นายพลวัต  ขุนชิด
6. นายพัทธดนย์  บุญยัง
7. นางสาวพิชญาภา  ศรีนวลพุฒ
8. นางสาวพิชามญชุ์  นมรักษ์
9. นางสาวยุวเรศ  ไล่กสิกรรม
10. นายรัฐวิทย์  กิตตินนทิกร
 
1. นายนพดล  หมัดยาซา
2. นางสาวสรินนาถ  ชูแก้ว
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐวรา  พิทักษ์
2. เด็กชายพุทธบุตร  สวัสดีประเสริฐ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ขาวสุด
 
1. นายปราโมทย์  บุญยัง
2. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 4 1. นางสาวพสุกานต์  ศรีพรหมกร
2. นางสาวภาณภัทร  บัวทอง
3. นางสาวเหมหงส์  เกื้อทวี
 
1. นายปราโมทย์  บุญยัง
2. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรินทร  พันธุ์เล่ง
2. เด็กชายรักษิต  พรหมแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุนทรชัยนุกูล
 
1. นางสุชาดา  เรืองเทพ
2. นางภัทธนันท์  มากช่วย
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพศวีร์  แก้วสม
2. นายภูมิ  ทองบุญ
3. นางสาวสุธาสินี  เจ้ยจู
 
1. นางภัทธนันท์  มากช่วย
2. นางสุชาดา  เรืองเทพ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  บัวทุม
2. เด็กชายณัฐจักขณ์  เจริญผล
 
1. นางจารุวรรณ  จุลพูน
2. นางวันทนีย์  หอยสกุล
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 -    
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐรินี  อภัยรัตน์
2. นางสาวพรชนก  ซุ้นฮ้อ
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นางวันทนีย์  หอยสกุล
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 -    
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 -   1. นางวันทนีย์  หอยสกุล
2. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวิสรา  สะคะพันธ์
2. เด็กหญิงพิชามญช์  ทองคง
 
1. นางจารุวรรณ  จุลพูน
2. นางวันทนีย์  หอยสกุล
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภพล  อารีวัฒนวงศ์
2. เด็กหญิงอุลยาอ์  สันสาคร
 
1. นางสาวปรียฉัตร  คงฉิม
2. นางสุคล  เสมือนใจ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัฒนพรรษ  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงศราวดี  มรกตคันโธ
 
1. นางจินตนา  เหน็บบัว
2. นางจารุวรรณ  จุลพูน
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัทรพล  ขาวคง
2. นายภ้ทรพร  ขาวคง
 
1. นางจินตนา  เหน็บบัว
2. นางจารุวรรณ  จุลพูน
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐปคัลภ์  ขุนจันทร์
2. นายสิริพงษ์  คงพ่วง
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นางจินตนา  เหน็บบัว
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยะดนย์  มโนภักดี
2. นายอานนท์  อ๋องสกุล
 
1. นางสาวปรียฉัตร  คงฉิม
2. นางทัศนีย์  จันทรัตน์
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคเณศ  แววศักดิ์
2. เด็กชายณัฎฐ์  วิวัฒสวัสดินนท์
3. เด็กชายวิริทธิ์พล  ดวงจันทร์
 
1. นางวันทนีย์  หอยสกุล
2. นายวรธ  โสเจยยะ
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิชญุตม์  สุขเนียม
2. นายรเณศ  ชูเผือก
3. นางสาววินิตา  แก้วขาว
 
1. นางวันทนีย์  หอยสกุล
2. นายวรธ  โสเจยยะ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายกิตติพงศ์  ศิริรักษ์
2. นายศิริชัย  โชติพานิช
 
1. นางวันทนีย์  หอยสกุล
2. นายวรธ  โสเจยยะ
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตเมธ   ฉีดเกตุ
2. เด็กชายฉัตรชัย   เพชรเจียรนัย
3. เด็กชายณัฐดนัย   ชูกูล
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นายวรธ  โสเจยยะ
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรัฎฐ์   รัตนอาภรณ์
2. นายธนกฤต   ชูสวัสดิ์
3. นายปัณณ์ฑัต    เกลี้ยงแก้ว
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นายวรธ   โสเจยยะ
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนานิติ   หอยสกุล
2. เด็กชายบัญญพนต์   ไหมสุข
3. เด็กชายภูมิ   คงแก้ว
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นางวันทนีย์  หอยสกุล
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกายสิทธิ์   กิจเวช
2. นายปุรเชษฐ์   ชอบชื่น
3. นายสุวิจักขณ์  ซื่อตรง
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นายอิทธิ  อินทสุวรรณ์
 
128 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรณ์กฤตย์  รัตนสำเนียง
2. นายอรรถสิทธิ์  สรเสนีย์
3. นายอานนท์  อ๋องสกุล
 
1. นายวรธ  โสเจยยะ
2. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยนัย  ไชยวารินทร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ภักดี
3. เด็กชายสุชาพงศ์  รามจันทร์
 
1. นางภัทธนันท์  มากช่วย
2. นางสุชาดา  เรืองเทพ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราดล  บุญสนิท
2. เด็กชายปัญญา  อักษรเนียม
3. เด็กชายอรรถพันธ์  มังสา
 
1. นางภัทธนันท์  มากช่วย
2. นางสุชาดา  เรืองเทพ
 
131 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  พานพงษ์
2. เด็กชายบพิธ  ขิตนาคินทร์
3. เด็กหญิงพรรณวษา  เพิ่มพูล
 
1. นางพัทธมน  ชูแก้ว
2. นายกำพล  เศรษฐช่วย
 
132 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาพร  สุวรรณคีรี
2. นางสาวชนิตสิรี  ศรีสุนทร
3. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วดี
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.7 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐจักขณ์  เจริญผล
2. เด็กชายพศวีร์  เศรษฐช่วย
3. เด็กชายสิราวิชญ์  หนูนุ่น
 
1. นายกำพล  เศรษฐช่วย
2. นางพัทธมน  ชูแก้ว
 
134 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุทามาส  เลื่อนจันทร์
2. นางสาวภัณฑิรา  จันทระ
3. นางสาวโสภาวดี  ชูพุ่ม
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางศรีโสภา  เมฆานุวงศ์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.55 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบริมาศ  สงจันทร์
2. นางสาวปิยรัตน์  เรศประดิษฐ์
3. นางสาวพรลภัส  ขวัญศรี
 
1. นางกัญหา  ศรีหนารถ
2. นางจันทกานต์  คำจันทร์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดารัตน์  ตะถา
2. นางสาวพินิตนันท์  สายนาค
3. นางสาวอภิชญา  ชูช่วย
 
1. นางกัญหา  ศรีหนารถ
2. นางจันทกานต์  คำจันทร์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.77 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิศา  เศียรอุ่น
2. นางสาวณัฐธิดา  ช่วยนิมิตร
3. นางสาวเมธิณี  จันทร์เพชร
 
1. นางอนงค์  เอียดคง
2. นางระเบียบ  สุทธิสังข์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรณพร  จุลพูล
2. นางสาววรดา  เพชรสุวรรณ
3. นางสาวโยษิตา  ฟองณวงศ์
 
1. นางอนงค์  เอียดคง
2. นางระเบียบ  สุทธิสังข์