สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์   มุสิการุณ
 
1. นางสาวจุดาลักษณ์  ไหมดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นางสาวสุชานาถ   คชพันธ์
 
1. นางสาวจุดาลักษณ์  ไหมดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร   ทองใส
2. เด็กหญิงหทัยกานต์   จินเจือ
3. เด็กหญิงอุมาพร   สยามพันธ์
 
1. นางสาวกวินนา  ขุนเศรษฐ์
2. นางสาวจันทิรา  ขาวพุ่ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนิษฐา   คงใหม่
2. นางสาวสุนันท์กานต์   กสิวุฒิ
3. นางสาวสุมิตา    โรจชะยะ
 
1. นางสาวกวินนา  ขุนเศรษฐ์
2. นางสาวจันทิรา  ขาวพุ่ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   โรจนะกาล
2. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์   เจ้ยเพชร
 
1. นางจำลอง  ทองทรัพย์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   ภักดี
2. เด็กหญิงวรัญญา    พงษ์เพชร
3. เด็กหญิงวริศรา   ดำแก้ว
 
1. นางหฤทัย  กาแก้ว
2. นางสาวจันทร์จิรา  ดาราพงศ์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องภพ   รักเล่ง
2. นางสาววรชา   ชัยชนะสวัสดิ์
3. นางสาวอรศญา   จันจัตุรัส
 
1. นางศิรินทร์นา  แสงแพง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคินทร์   หนูช่วย
 
1. นางไมตรี  ช่วยนิมิตร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายธรรมรัตน์   ราชบวร
 
1. นางประณีต  หมวดจันทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิเดช  คงเขียว
2. เด็กหญิงอริศรา  เหมือนจันทร์
3. เด็กชายอลงกรณ์  ศศิธร
 
1. นางสาวมาตยา  ภักดีสังข์
2. นางธิดา  บุญญานุวัตร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณภูมิ  สงรักษ์
2. เด็กชายเจตพล  ทวีตา
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์ใหม่
2. นายมานิตย์  เนียมรัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตันติกร  ไชยรักษ์
2. เด็กชายวุฒิชัย   แก้วสุข
 
1. นายมานิตย์  เนียมรัตน์
2. นายสุวิทย์  จันทร์ใหม่
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวกษมา  ทองทุ่ม
2. นางสาวณัชชา  ทองรัตน์
3. นางสาวธันย์ชนก  ชูหว่าง
4. นางสาวปาริสา  ไชยเทพ
5. นางสาวพิยดา  พงศ์จันทรเสถียร
 
1. นางสาวอรุณี  ช่วยบำรุง
2. นางสาวอุษา  บัวผุด
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยนาถ   มาตรทอง
 
1. นางสาวิกา  แสงขาว
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.32 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพิชญ   บุญรัตน์
2. เด็กหญิงอริสา   หนูชู
 
1. นางประคิ่น  ลายทิพย์
2. นางสาวอุษา  บัวผุด
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหลือทิพย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อารทวิริยกุล
3. เด็กหญิงชนกานต์  ไข่ขาว
4. เด็กหญิงธารารัตน์  ชุมขัน
5. เด็กหญิงนันทิยา  ชูเกตุ
6. เด็กหญิงพลิศาน์  ปรางค์ดำ
7. เด็กหญิงรสิตา  เกตุแก้ว
8. เด็กหญิงศุภสุตา  นาวิกมูล
9. เด็กหญิงสุชานาถ  ขนอม
10. เด็กหญิงเมธิณี  ดำรงคดี
 
1. นายสว่าง  บุญจันทร์
2. นายตะวัน  เหมือนชู
3. นางสาวธราทิพย์  ยอดราช
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ช่อเพชร
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยุทธพิชัย   ทองเที่ยว
 
1. นายสรณ์  นามสังข์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิดา   ละออกอ
 
1. นางณัฐกานต์   ศรีทวี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชราภรณ์   ช่วยสง
 
1. นางณัฐกานต์   ศรีทวี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริเยศ    นุ่นสง
 
1. นายสรณ์  นามสังข์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิพิฐนธ์   ไชยศรี
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิกร   บุญรอด
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนาภา   หนูนวล
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ   โฮ่อิน
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นายเกรียงศักดิ์   พันสาย
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจรัตน์    ขวัญแก้ว
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคีตกานท์    ยั่งยืน
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายสิทธิกร   บุญรอด
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจารุพันธ์    กลับมิตร
2. นายจิตภาณุ  ชนะพันธ์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  สูชู
4. นายนภดล    ช่วยคง
5. นายพันธ์เพชร  ปานนุ้ย
6. นายพัสกร    กิจการนา
7. นายพีรภัทร์   พูลแก้ว
8. นายวรวุฒิ   ทองก่อแก้ว
9. นายศักรินทร   เกื้อกูล
10. นายศุภณัฐ   ชุมขันธ์
 
1. นายธนวรรธน์  ฤทธิวงศ์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เทพคง
2. เด็กหญิงชลิสา  ไชยทองรักษ์
3. เด็กหญิงดาริกา  เลื่อนแป้น
4. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ปั้นแก้ว
5. เด็กหญิงมัณฑิตา   บุญปก
6. เด็กหญิงศุภดา  เกื้อกูล
7. เด็กหญิงอังคณา   จันทร์เพชร
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ชูมนต์
 
1. นางวิภารัตน์  ลักษโณสุรางค์
2. นางสาวกรกนก  เอมวัฒน์
3. นางสาวบุญรสา  มากชู
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เทพคง
2. เด็กหญิงชลิสา  ไชยทองรักษ์
3. เด็กหญิงดาริกา  เลื่อนแป้น
4. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ปั้นแก้ว
5. เด็กหญิงมัณฑิตา   บุญปก
6. เด็กหญิงวรัญญา   หัสไทยทิพย์
7. เด็กหญิงศุภดา  เกื้อกูล
8. เด็กหญิงสุุดประกาย  ชูรัตน์
9. เด็กหญิงอังคณา   จันทร์เพชร
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ชูมนต์
 
1. นางวิภารัตน์  ลักษโณสุรางค์
2. นางสาวกรกนก  เอมวัฒน์
3. นางสาวบุญรสา  มากชู
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร  คำเสน
2. นางสาวณัฐมล  เกลี้ยงเกื้อ
3. นางสาวธัญลักษณ์  ถึงมุสิก
4. นางสาวปิยฉัตร  สร้อยทอง
5. นางสาวรัชฎาวรรณ  หนูยิ้มซ้าย
6. นางสาวสุกัญญา  รองราม
7. นางสาวอภิสรา  เพชรกาฬ
8. นางสาวอุมาพร  ชลินธุ
 
1. นางวิภารัตน์  ลักษโณสุรางค์
2. นางสาวกรกนก  เอมวัฒน์
3. นางสาวบุญรสา  มากชู
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  ชูบัวขาว
2. นางสาวปองทิพย์  ร่มหมุน
 
1. นางสาวจาริยา  เกื้อกอบ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิดา  หิรัญวรพล
 
1. นางสาวจารุพรรณ  ทิพยศุภลักษณ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววดิดา  อนุวัฒนวงศ์
2. นางสาววิชชุดา  เกื้อจอก
3. นางสาวศศิธร  พันธุ์ฤทธิ์ดำ
4. นายสหวรรษ  ฤทธิสุนทร
5. นางสาวอรทัย  บุญดำ
 
1. นางสาวจาริยา  เกื้อกอบ
2. นางเพ็ญศรี  หอยสกุล
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. นายธีรวัฒน์  ด้วงเอียด
2. เด็กหญิงอนิษา  บุญน้อย
 
1. นางสาวพรทิพย์  เกสรา
2. นางอัมพร  วงษ์สวัสดิ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวนิลมณี  คบพิมาย
 
1. นางสาวจารุพรรณ  ทิพยศุภลักษณ์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชวิศ  แก้วรัตน์
2. นายสุรศักดิ์  หนูด้วง
 
1. นายชำนาญ  รอดเรืองฤทธิ์
2. นางณาตยา  มโนทัศน์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐานิต  สุวรรณรัตน์
2. นายณัฐวุฒิ   รักเล่ง
3. นายวีรพงษ์    นิลณรงค์
 
1. นายโสภณ  อินทร์ภักดี
2. นายนิรันทร์ชัย  หนูวัน
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายกองกณิศ   นภากุล
2. เด็กหญิงธัญญธร   ขุนทอง
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   โรจชะยะ
 
1. นายทวี  อินถิติ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวิทย์   นุ่นร่ม
2. นายวุฒิชัย  ทองใส
3. นางสาวเจนจิรา   โมราสิก
 
1. นายวินัย  เอี่ยมระยับ