สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. นางสาวฟ้าลดา   หนูเริก
 
1. นางสาวจันทิรา  ขาวพุ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาวิดา   วิเชียร
 
1. นางพิบูลย์วรรณ  กุลประสูติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายอรรถชัย   ศรีนุ้ย
 
1. นางพิบูลย์วรรณ  กุลประสูติ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวศศิประภา  มุณีพรหม
2. นางสาวสุณิสา  ชูเผือก
3. นายเรวัฒน์   มิตสุวรรณ
 
1. นางสาวพัศยา  สันสน
2. นางณัฐยา  โชคพระสมบัติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  หมวดจันทร์
2. เด็กชายณัฐรัตน์  มานันตพงศ์
3. เด็กหญิงเหมือนไหม  สุขเกษม
 
1. นางณัฐยา  โชคพระสมบัติ
2. นางวราภรณ์  ชุมทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวทรงพร   ศรีทองดี
2. นายยศนนท์   ส่งนุ่ม
 
1. นางสาวละมัย  ไล่กสิกรรม
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณาคม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวมณีรัตน์  ทองเชิด
2. นางสาวอรศญา  จันจตุรัส
 
1. นางสาวธราทิพย์  ยอดราช
2. นายสว่าง  บุญจันทร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายศักรินทร์  เกื้อกูล
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรสิตา  ขุนศักดิ์
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทราภรณ์  ซังซาสิทธิ์
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายธนายุต  โอฬาริ
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายศรันย์   ศรียวง
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.67 เงิน 4 1. เด็กชายนภดล   คะภะสุวรรณ
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชชาพร   รักษ์ดำ
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวจุฑารัตน์    วังช่วย
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร  คำเสน
2. นางสาวณัฐมล  เกลี้ยงเกื้อ
3. นางสาวธัญลักษณ์  ถึงมุสิก
4. นางสาวปิยฉัตร  สร้อยทอง
5. นางสาวรัชฎาวรรณ  หนูยิ้มซ้าย
6. นางสาวสุกัญญา  รองราม
7. นางสาวอภิสรา  เพชรกาฬ
8. นางสาวอุมาพร  ชลินธุ
 
1. นางวิภารัตน์  ลักษโณสุรางค์
2. นางสาวกรกนก  เอมวัฒน์
3. นางสาวบุญรสา  มากชู
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวมณีรัตน์  ทองเจริญ
 
1. นางสาวลักษณ๊  ทองจินดา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลรัตน์  ฤทธิรัตน์
2. นางสาวจุฑามาศ  โฮ่อิน
 
1. นางสุพัทรา  กังสดาล
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธันยา  หมวดจันทร์
2. นางสาวปาริฉัตร  ฉีดเกตุ
3. นายพัชรพล  กำลังวุฒิ
4. นายยศนนท์  สงนุ่ม
5. นางสาววดิดา  อนุวัฒนวงศ์
6. นางสาววิชชุดา  เกื้อจอก
7. นางสาวสุวลี  ณ พัทลุง
8. นางสาวอรศยา  จันทร์จตุรัส
9. นางสาวเบญจวรรณ   ขวัญนา
10. นางสาวเมธาวี  พลัดพราก
 
1. นางสาวจาริยา  เกื้อกอบ
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณาคม
3. นายธีรยุทธ  อินเรน
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตณัฐ  ไชยรักษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงขาว
3. นางสาวฟ้าลดา   หนูเริก
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  เพ็ชรเรือง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 4 1. เด็กชายณัชพล  เกตุศรัทธา
2. เด็กหญิงธนภรณ์   มุสิการุณ
 
1. นางสาวนิศาชล  สูบผอม
2. นางณาตยา  มโนทัศน์