สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. นางสาวจุฑาพิชญ์    ชูสุดรักษ์
 
1. นางเตือนใจ  นุ่นเอียด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวสุธินี   สังข์เมียน
 
1. นางศิรินทร์นา  แสงแพง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนธรณ์   คำเจริญ
2. เด็กชายธีรวัฒน์   สมัครพงษ์
 
1. นางสาวจตุพร  สุกยัง
2. นางสมฤดี  แป้นจำรัส
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายเกียรติภูมิ   ประทุมรัตน์
 
1. นางสาวจตุพร  สุกยัง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อาทรวิริยกุล
2. เด็กชายชาคริต  เอียดแจ่ม
3. เด็กชายชาญณรงค์  สุขบางพงศ์
 
1. นางศุภวัลย์  พัฒนพงศ์
2. นางวราภรณ์  ชุมทอง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายอภิเดช  คงเขียว
2. เด็กหญิงอริศรา  เหมือนจันทร์
 
1. นายสว่าง  บุญจันทร์
2. นางสาวธนาทิพย์  ยอดราช
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีรักษา
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวชนกนันท์  ชูบัวขาว
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐธิดา  ขาวคง
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายกษิดิ์เดช    พรหมมินทร์
2. เด็กชายฐานทัพ   คงจัง
3. เด็กชายพิชัยยุทธ    วิเชียรโชติ
4. เด็กชายสุดประกาย    ชูรัตน์
5. เด็กหญิงโสรยา   นุ่นเอียด
 
1. นายธนวรรธน์  ฤทธิวงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญญาวีร์   ทองทุ่ม
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวจิดาภา  สุขประดิษฐ์
 
1. นางสาวสวรรค์  ฤทธิศักดิ์