สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นายจิระวุฒิ   คุรุปัญญา
 
1. นางเตือนใจ  นุ่นเอียด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอุมาพร   สยามพันธ์
 
1. นางเตือนใจ  นุ่นเอียด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุนันท์กานต์   กสิวุฒิ
 
1. นางเตือนใจ  นุ่นเอียด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนงนุช   ยิ้มเอียด
2. นายยศนนท์    ส่งนุ่ม
 
1. นางจำลอง  ทองทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. นายภานรินทร์   ทองใบ
2. นายวริทธิ์นันท์   ทองเจริญ
 
1. นางจำลอง  ทองทรัพย์
2. นางสาวจุดาลักษณ์  ไหมดี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอังคณา   ชูภักดี
 
1. นางหฤทัย  กาแก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์   คล้ายวิเศษ
2. เด็กชายวศิน   ชูรัตน์
 
1. นางหฤทัย  กาแก้ว
2. นางสาวจันทร์จิรา  ดาราพงศ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 5 1. นายศุภณัฐ  ชุมขันธ์
2. นายสาครินทร์   ลิ่มอนุรักษ์
 
1. นางหฤทัย  กาแก้ว
2. นางสาวจันทร์จิรา  ดาราพงศ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. นายธีรภัท   ศรีจันทร์
 
1. นางเนาวรัตน์  ขุนทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 5 1. นายเกียรติภูมิ   ประทุมรัตน์
 
1. นางเนาวรัตน์  ขุนทอง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธิดารัตน์  คงขาว
2. นางสาวภัทรพร   ซังซาสิทธิ์
3. นางสาวสุภาวิดา   วิเชียร
 
1. นางเตือนใจ  นุ่นเอียด