สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. นางสาวฟ้าลดา   หนูเริก
 
1. นางสาวจันทิรา  ขาวพุ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาวิดา   วิเชียร
 
1. นางพิบูลย์วรรณ  กุลประสูติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. นางสาวจุฑาพิชญ์    ชูสุดรักษ์
 
1. นางเตือนใจ  นุ่นเอียด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นายจิระวุฒิ   คุรุปัญญา
 
1. นางเตือนใจ  นุ่นเอียด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์   มุสิการุณ
 
1. นางสาวจุดาลักษณ์  ไหมดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นางสาวสุชานาถ   คชพันธ์
 
1. นางสาวจุดาลักษณ์  ไหมดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอุมาพร   สยามพันธ์
 
1. นางเตือนใจ  นุ่นเอียด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุนันท์กานต์   กสิวุฒิ
 
1. นางเตือนใจ  นุ่นเอียด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร   ทองใส
2. เด็กหญิงหทัยกานต์   จินเจือ
3. เด็กหญิงอุมาพร   สยามพันธ์
 
1. นางสาวกวินนา  ขุนเศรษฐ์
2. นางสาวจันทิรา  ขาวพุ่ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนิษฐา   คงใหม่
2. นางสาวสุนันท์กานต์   กสิวุฒิ
3. นางสาวสุมิตา    โรจชะยะ
 
1. นางสาวกวินนา  ขุนเศรษฐ์
2. นางสาวจันทิรา  ขาวพุ่ม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   โรจนะกาล
2. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์   เจ้ยเพชร
 
1. นางจำลอง  ทองทรัพย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนงนุช   ยิ้มเอียด
2. นายยศนนท์    ส่งนุ่ม
 
1. นางจำลอง  ทองทรัพย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. นายภานรินทร์   ทองใบ
2. นายวริทธิ์นันท์   ทองเจริญ
 
1. นางจำลอง  ทองทรัพย์
2. นางสาวจุดาลักษณ์  ไหมดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายอรรถชัย   ศรีนุ้ย
 
1. นางพิบูลย์วรรณ  กุลประสูติ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอังคณา   ชูภักดี
 
1. นางหฤทัย  กาแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวสุธินี   สังข์เมียน
 
1. นางศิรินทร์นา  แสงแพง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   ภักดี
2. เด็กหญิงวรัญญา    พงษ์เพชร
3. เด็กหญิงวริศรา   ดำแก้ว
 
1. นางหฤทัย  กาแก้ว
2. นางสาวจันทร์จิรา  ดาราพงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องภพ   รักเล่ง
2. นางสาววรชา   ชัยชนะสวัสดิ์
3. นางสาวอรศญา   จันจัตุรัส
 
1. นางศิรินทร์นา  แสงแพง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์   คล้ายวิเศษ
2. เด็กชายวศิน   ชูรัตน์
 
1. นางหฤทัย  กาแก้ว
2. นางสาวจันทร์จิรา  ดาราพงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 5 1. นายศุภณัฐ  ชุมขันธ์
2. นายสาครินทร์   ลิ่มอนุรักษ์
 
1. นางหฤทัย  กาแก้ว
2. นางสาวจันทร์จิรา  ดาราพงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. นายธีรภัท   ศรีจันทร์
 
1. นางเนาวรัตน์  ขุนทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 5 1. นายเกียรติภูมิ   ประทุมรัตน์
 
1. นางเนาวรัตน์  ขุนทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนธรณ์   คำเจริญ
2. เด็กชายธีรวัฒน์   สมัครพงษ์
 
1. นางสาวจตุพร  สุกยัง
2. นางสมฤดี  แป้นจำรัส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายเกียรติภูมิ   ประทุมรัตน์
 
1. นางสาวจตุพร  สุกยัง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคินทร์   หนูช่วย
 
1. นางไมตรี  ช่วยนิมิตร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายธรรมรัตน์   ราชบวร
 
1. นางประณีต  หมวดจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อาทรวิริยกุล
2. เด็กชายชาคริต  เอียดแจ่ม
3. เด็กชายชาญณรงค์  สุขบางพงศ์
 
1. นางศุภวัลย์  พัฒนพงศ์
2. นางวราภรณ์  ชุมทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวศศิประภา  มุณีพรหม
2. นางสาวสุณิสา  ชูเผือก
3. นายเรวัฒน์   มิตสุวรรณ
 
1. นางสาวพัศยา  สันสน
2. นางณัฐยา  โชคพระสมบัติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  หมวดจันทร์
2. เด็กชายณัฐรัตน์  มานันตพงศ์
3. เด็กหญิงเหมือนไหม  สุขเกษม
 
1. นางณัฐยา  โชคพระสมบัติ
2. นางวราภรณ์  ชุมทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิเดช  คงเขียว
2. เด็กหญิงอริศรา  เหมือนจันทร์
3. เด็กชายอลงกรณ์  ศศิธร
 
1. นางสาวมาตยา  ภักดีสังข์
2. นางธิดา  บุญญานุวัตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณภูมิ  สงรักษ์
2. เด็กชายเจตพล  ทวีตา
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์ใหม่
2. นายมานิตย์  เนียมรัตน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตันติกร  ไชยรักษ์
2. เด็กชายวุฒิชัย   แก้วสุข
 
1. นายมานิตย์  เนียมรัตน์
2. นายสุวิทย์  จันทร์ใหม่
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวกษมา  ทองทุ่ม
2. นางสาวณัชชา  ทองรัตน์
3. นางสาวธันย์ชนก  ชูหว่าง
4. นางสาวปาริสา  ไชยเทพ
5. นางสาวพิยดา  พงศ์จันทรเสถียร
 
1. นางสาวอรุณี  ช่วยบำรุง
2. นางสาวอุษา  บัวผุด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทร์ศิริ   ชายเกตุ
2. นายนิติกร   คงแก้วหนู
3. นางสาวภัททิรา   บัวจันทร์
4. นายวุฒิชัย   ทองใส
5. นางสาวสุธินี    สังข์เมียน
 
1. นางสาวอรุณี  ช่วยบำรุง
2. นายธีรยุทธ  อินเรน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยนาถ   มาตรทอง
 
1. นางสาวิกา  แสงขาว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเบญจวรรณ   ขวัญนา
 
1. นางสาวชุลีพร  สังคานาคิน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.32 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพิชญ   บุญรัตน์
2. เด็กหญิงอริสา   หนูชู
 
1. นางประคิ่น  ลายทิพย์
2. นางสาวอุษา  บัวผุด
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวทรงพร   ศรีทองดี
2. นายยศนนท์   ส่งนุ่ม
 
1. นางสาวละมัย  ไล่กสิกรรม
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณาคม
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหลือทิพย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อารทวิริยกุล
3. เด็กหญิงชนกานต์  ไข่ขาว
4. เด็กหญิงธารารัตน์  ชุมขัน
5. เด็กหญิงนันทิยา  ชูเกตุ
6. เด็กหญิงพลิศาน์  ปรางค์ดำ
7. เด็กหญิงรสิตา  เกตุแก้ว
8. เด็กหญิงศุภสุตา  นาวิกมูล
9. เด็กหญิงสุชานาถ  ขนอม
10. เด็กหญิงเมธิณี  ดำรงคดี
 
1. นายสว่าง  บุญจันทร์
2. นายตะวัน  เหมือนชู
3. นางสาวธราทิพย์  ยอดราช
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายอภิเดช  คงเขียว
2. เด็กหญิงอริศรา  เหมือนจันทร์
 
1. นายสว่าง  บุญจันทร์
2. นางสาวธนาทิพย์  ยอดราช
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวมณีรัตน์  ทองเชิด
2. นางสาวอรศญา  จันจตุรัส
 
1. นางสาวธราทิพย์  ยอดราช
2. นายสว่าง  บุญจันทร์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุภาพ
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายศักรินทร์  เกื้อกูล
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีรักษา
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวชนกนันท์  ชูบัวขาว
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรสิตา  ขุนศักดิ์
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทราภรณ์  ซังซาสิทธิ์
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอลงกรณ์  ศศิธร
2. เด็กชายอลงกรณ์  ศศิธร
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐธิดา  ขาวคง
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ช่อเพชร
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายธนายุต  โอฬาริ
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยุทธพิชัย   ทองเที่ยว
 
1. นายสรณ์  นามสังข์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิดา   ละออกอ
 
1. นางณัฐกานต์   ศรีทวี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชราภรณ์   ช่วยสง
 
1. นางณัฐกานต์   ศรีทวี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริเยศ    นุ่นสง
 
1. นายสรณ์  นามสังข์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายกษิดิ์เดช    พรหมมินทร์
2. เด็กชายฐานทัพ   คงจัง
3. เด็กชายพิชัยยุทธ    วิเชียรโชติ
4. เด็กชายสุดประกาย    ชูรัตน์
5. เด็กหญิงโสรยา   นุ่นเอียด
 
1. นายธนวรรธน์  ฤทธิวงศ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิพิฐนธ์   ไชยศรี
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิกร   บุญรอด
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนาภา   หนูนวล
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ   โฮ่อิน
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายศรันย์   ศรียวง
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นายเกรียงศักดิ์   พันสาย
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุษรา   ยิ้มน้อย
 
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจรัตน์    ขวัญแก้ว
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติพงศ์   ชนะรัตน์
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคีตกานท์    ยั่งยืน
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญญาวีร์   ทองทุ่ม
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.67 เงิน 4 1. เด็กชายนภดล   คะภะสุวรรณ
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายสิทธิกร   บุญรอด
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชชาพร   รักษ์ดำ
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวจุฑารัตน์    วังช่วย
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจารุพันธ์    กลับมิตร
2. นายจิตภาณุ  ชนะพันธ์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  สูชู
4. นายนภดล    ช่วยคง
5. นายพันธ์เพชร  ปานนุ้ย
6. นายพัสกร    กิจการนา
7. นายพีรภัทร์   พูลแก้ว
8. นายวรวุฒิ   ทองก่อแก้ว
9. นายศักรินทร   เกื้อกูล
10. นายศุภณัฐ   ชุมขันธ์
 
1. นายธนวรรธน์  ฤทธิวงศ์
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เทพคง
2. เด็กหญิงชลิสา  ไชยทองรักษ์
3. เด็กหญิงดาริกา  เลื่อนแป้น
4. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ปั้นแก้ว
5. เด็กหญิงมัณฑิตา   บุญปก
6. เด็กหญิงศุภดา  เกื้อกูล
7. เด็กหญิงอังคณา   จันทร์เพชร
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ชูมนต์
 
1. นางวิภารัตน์  ลักษโณสุรางค์
2. นางสาวกรกนก  เอมวัฒน์
3. นางสาวบุญรสา  มากชู
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร  คำเสน
2. นางสาวณัฐมล  เกลี้ยงเกื้อ
3. นางสาวธัญลักษณ์  ถึงมุสิก
4. นางสาวปิยฉัตร  สร้อยทอง
5. นางสาวรัชฎาวรรณ  หนูยิ้มซ้าย
6. นางสาวสุกัญญา  รองราม
7. นางสาวอภิสรา  เพชรกาฬ
8. นางสาวอุมาพร  ชลินธุ
 
1. นางวิภารัตน์  ลักษโณสุรางค์
2. นางสาวกรกนก  เอมวัฒน์
3. นางสาวบุญรสา  มากชู
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เทพคง
2. เด็กหญิงชลิสา  ไชยทองรักษ์
3. เด็กหญิงดาริกา  เลื่อนแป้น
4. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ปั้นแก้ว
5. เด็กหญิงมัณฑิตา   บุญปก
6. เด็กหญิงวรัญญา   หัสไทยทิพย์
7. เด็กหญิงศุภดา  เกื้อกูล
8. เด็กหญิงสุุดประกาย  ชูรัตน์
9. เด็กหญิงอังคณา   จันทร์เพชร
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ชูมนต์
 
1. นางวิภารัตน์  ลักษโณสุรางค์
2. นางสาวกรกนก  เอมวัฒน์
3. นางสาวบุญรสา  มากชู
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร  คำเสน
2. นางสาวณัฐมล  เกลี้ยงเกื้อ
3. นางสาวธัญลักษณ์  ถึงมุสิก
4. นางสาวปิยฉัตร  สร้อยทอง
5. นางสาวรัชฎาวรรณ  หนูยิ้มซ้าย
6. นางสาวสุกัญญา  รองราม
7. นางสาวอภิสรา  เพชรกาฬ
8. นางสาวอุมาพร  ชลินธุ
 
1. นางวิภารัตน์  ลักษโณสุรางค์
2. นางสาวกรกนก  เอมวัฒน์
3. นางสาวบุญรสา  มากชู
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวมณีรัตน์  ทองเจริญ
 
1. นางสาวลักษณ๊  ทองจินดา
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวจิดาภา  สุขประดิษฐ์
 
1. นางสาวสวรรค์  ฤทธิศักดิ์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลรัตน์  ฤทธิรัตน์
2. นางสาวจุฑามาศ  โฮ่อิน
 
1. นางสุพัทรา  กังสดาล
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  ชูบัวขาว
2. นางสาวปองทิพย์  ร่มหมุน
 
1. นางสาวจาริยา  เกื้อกอบ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิดา  หิรัญวรพล
 
1. นางสาวจารุพรรณ  ทิพยศุภลักษณ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววดิดา  อนุวัฒนวงศ์
2. นางสาววิชชุดา  เกื้อจอก
3. นางสาวศศิธร  พันธุ์ฤทธิ์ดำ
4. นายสหวรรษ  ฤทธิสุนทร
5. นางสาวอรทัย  บุญดำ
 
1. นางสาวจาริยา  เกื้อกอบ
2. นางเพ็ญศรี  หอยสกุล
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. นายธีรวัฒน์  ด้วงเอียด
2. เด็กหญิงอนิษา  บุญน้อย
 
1. นางสาวพรทิพย์  เกสรา
2. นางอัมพร  วงษ์สวัสดิ์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวนิลมณี  คบพิมาย
 
1. นางสาวจารุพรรณ  ทิพยศุภลักษณ์
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธันยา  หมวดจันทร์
2. นางสาวปาริฉัตร  ฉีดเกตุ
3. นายพัชรพล  กำลังวุฒิ
4. นายยศนนท์  สงนุ่ม
5. นางสาววดิดา  อนุวัฒนวงศ์
6. นางสาววิชชุดา  เกื้อจอก
7. นางสาวสุวลี  ณ พัทลุง
8. นางสาวอรศยา  จันทร์จตุรัส
9. นางสาวเบญจวรรณ   ขวัญนา
10. นางสาวเมธาวี  พลัดพราก
 
1. นางสาวจาริยา  เกื้อกอบ
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณาคม
3. นายธีรยุทธ  อินเรน
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตณัฐ  ไชยรักษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงขาว
3. นางสาวฟ้าลดา   หนูเริก
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  เพ็ชรเรือง
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธิดารัตน์  คงขาว
2. นางสาวภัทรพร   ซังซาสิทธิ์
3. นางสาวสุภาวิดา   วิเชียร
 
1. นางเตือนใจ  นุ่นเอียด
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 4 1. เด็กชายณัชพล  เกตุศรัทธา
2. เด็กหญิงธนภรณ์   มุสิการุณ
 
1. นางสาวนิศาชล  สูบผอม
2. นางณาตยา  มโนทัศน์
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชวิศ  แก้วรัตน์
2. นายสุรศักดิ์  หนูด้วง
 
1. นายชำนาญ  รอดเรืองฤทธิ์
2. นางณาตยา  มโนทัศน์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐานิต  สุวรรณรัตน์
2. นายณัฐวุฒิ   รักเล่ง
3. นายวีรพงษ์    นิลณรงค์
 
1. นายโสภณ  อินทร์ภักดี
2. นายนิรันทร์ชัย  หนูวัน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายกองกณิศ   นภากุล
2. เด็กหญิงธัญญธร   ขุนทอง
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   โรจชะยะ
 
1. นายทวี  อินถิติ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวิทย์   นุ่นร่ม
2. นายวุฒิชัย  ทองใส
3. นางสาวเจนจิรา   โมราสิก
 
1. นายวินัย  เอี่ยมระยับ