สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัทธิตา  สิทธิผล
2. นางสาวปัทมา  คงทอง
3. นางสาวอังคนา  นิลทจันทร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  บุญแสง
2. นางสาวสุวิมล  เส็มแล๊ะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจนิสตา  ทองมา
2. เด็กหญิงจุฑามณี  อิสสระ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญทา
4. เด็กหญิงถนอมสิน  ชุมแสง
5. เด็กหญิงปภาวดี  เพชรจำรัส
 
1. นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์
2. นายอับดุลหร่อซี  สำผัส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพา  จันทร์เกตุ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ล้วนเล็ก
3. นางสาวจุฑามาศ  อิสสระ
4. นางสาววรนาถ  ประชา
5. นางสาวศุภวรรณ  อินญาญานยศ
 
1. นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์
2. นายอับดุลหร่อซี  สำผัส
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลัมพล  เพชรตีบ
 
1. นายภานรินทร์  แดงแสงทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงศ์  คงทน
2. นายวรวัฒน์  อินทรคง
3. นายสุรเชษฐ์  ชูดวง
 
1. นายภานรินทร์  แดงแสงทอง
2. นายอับดุลหร่อซี  สำผัส
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์เกตุ
2. เด็กชายปณิธาน  สุวรรณพงศ์
3. เด็กชายศุภกิตต์  ชาตรี
 
1. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
2. นายวิรัตน์  หวังปาน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฮาซัน  รอดรวยรื่น
2. นายฮ่าสัน  พันธทอง
3. นายเพชรณรงค์  จาริยะ
 
1. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
2. นายวิรัตน์  หวังปาน
 
8 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพกาวรรณ  วุ้นแป้ง
2. เด็กหญิงรัชดา  สาโส๊ะ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พุฒซ้อน
 
1. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
2. นางสาวนาฏยา  ชาตรี