สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงตัสนีม  สันหมาน
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ชาตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาววรรัตน์  เจี้ยงเต็ม
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ชาตรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวสุกัญญา  จินดาวงศ์
 
1. นางสาวนวิยา  หมิยิ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจินวัตร  สุวรรณมณี
2. เด็กชายชะรีฟ  บัวนาค
 
1. นางสาวสัตตบงกช  นาคเกลี้ยง
2. นางสาวสุกัญญาณี  รักษ์ชูชื่น
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 6 1. เด็กชายนพดล  ชุมแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณวษา  ขุทะกะพันธ์
3. เด็กชายอาหมัด  สาโส๊ะ
 
1. นางสาวสุวิมล  เส็มแล๊ะ
2. นางสาวศิริวรรณ  บุญแสง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 7 1. นางสาวพัชนี  ชุมแสง
2. นางสาววรนุช  เจี้ยงเต็ม
3. นางสาววิภาดา  พรหมมา
 
1. นางกาญจนา  คงสีปาน
2. นายฟาเอ็ก  สาหลำสุหรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.5 เงิน 4 1. นางสาวจิรนันท์  ชุมแก้ว
2. นายซาฟีอี  สุระกำแหง
3. นายภราดร  ชูเก็น
4. นางสาววราวรรณ  จันทร์ทิพย์
5. นางสาวเอมวิกา  สวัสดี
 
1. นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์
2. นายอับดุลหร่อซี  สำผัส
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.65 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนาวดี  เพ็ชรประคอง
2. เด็กชายสิรภัทร  เขียวนุ้ย
 
1. นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์
2. นางสาวพจนีย์  ทองจิตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.66 เงิน 7 1. นายธนดล  ชูสุวรรณ
2. นางสาวสุพรรษา  แก้วประทุม
 
1. นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์
2. นางสาวพจนีย์  ทองจิตร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ยิ้มย่อง
 
1. นายภานรินทร์  แดงแสงทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุนิสา  พานิช
 
1. นายภานรินทร์  แดงแสงทอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.67 เงิน 6 1. นายอรชุน  คงทรัพย์
 
1. นายวีระวัฒน์  จันทะบุตร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงจีร่า  เทพทวี
 
1. นายวีระวัฒน์  จันทะบุตร์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงซาด้า  สะหมาน
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เพชรจำรัส
2. Mr.Jay Caesar  E. Jugas