สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริสรา  จิวานิจ
 
1. นางสาวสุกัญญาณี  รักษ์ชูชื่น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวกันตนา  ชูจินดา
 
1. นางสาวสัตตบงกช  นาคเกลี้ยง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐดนัย  ไกรรักษ์
2. นางสาวณัฐภรณ์  แก้วเขียว
3. นางสาวฮานีต้า  เอียดขาว
 
1. นางกาญจนา  คงสีปาน
2. นายฟาเอ็ก  สาหลำสุหรี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. นายกวิน  ชอบงาม
2. นายภูมิศรันย์  สันติคุณ
 
1. นายบุญรัก  เส้งมี
2. นางศรีรัตน์  บำรุงชาติ