สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงประภัสสร  พรหมบุตร
 
1. นางสาวนวิยา  หมิยิ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสุภาพร  บัณฑิต
 
1. นางสาวสุกัญญาณี  รักษ์ชูชื่น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวขวัญฤดี  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาวสัตตบงกช  นาคเกลี้ยง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิจุฑา  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  เกล้ามณี
3. เด็กหญิงลามีย๊ะ  เอียดขาว
 
1. นายฟาเอ็ก  สาหลำสุหรี
2. นางกาญจนา  คงสีปาน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวณัฐณิชา  เพชรจำรัส
2. นางสาววัลยา  หมัดหยำ
3. นางสาวสุนันทา  สุวรรณพงศ์
 
1. นายฟาเอ็ก  สาหลำสุหรี
2. นางกาญจนา  คงสีปาน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวมุกดา  แก้วมณี
2. นางสาวอรวี  รอดดำ
 
1. นายบุญรัก  เส้งมี
2. นางศรีรัตน์  บำรุงชาติ