สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงตัสนีม  สันหมาน
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ชาตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาววรรัตน์  เจี้ยงเต็ม
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ชาตรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงประภัสสร  พรหมบุตร
 
1. นางสาวนวิยา  หมิยิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวสุกัญญา  จินดาวงศ์
 
1. นางสาวนวิยา  หมิยิ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนทัต  สังข์ทอง
 
1. นางสาวสุกัญญาณี  รักษ์ชูชื่น
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริสรา  จิวานิจ
 
1. นางสาวสุกัญญาณี  รักษ์ชูชื่น
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสุภาพร  บัณฑิต
 
1. นางสาวสุกัญญาณี  รักษ์ชูชื่น
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจินวัตร  สุวรรณมณี
2. เด็กชายชะรีฟ  บัวนาค
 
1. นางสาวสัตตบงกช  นาคเกลี้ยง
2. นางสาวสุกัญญาณี  รักษ์ชูชื่น
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวกันตนา  ชูจินดา
 
1. นางสาวสัตตบงกช  นาคเกลี้ยง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ก๊กก่อเส้ง
 
1. นางสาวสัตตบงกช  นาคเกลี้ยง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวขวัญฤดี  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาวสัตตบงกช  นาคเกลี้ยง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิจุฑา  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  เกล้ามณี
3. เด็กหญิงลามีย๊ะ  เอียดขาว
 
1. นายฟาเอ็ก  สาหลำสุหรี
2. นางกาญจนา  คงสีปาน
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวณัฐณิชา  เพชรจำรัส
2. นางสาววัลยา  หมัดหยำ
3. นางสาวสุนันทา  สุวรรณพงศ์
 
1. นายฟาเอ็ก  สาหลำสุหรี
2. นางกาญจนา  คงสีปาน
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัทธิตา  สิทธิผล
2. นางสาวปัทมา  คงทอง
3. นางสาวอังคนา  นิลทจันทร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  บุญแสง
2. นางสาวสุวิมล  เส็มแล๊ะ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐดนัย  ไกรรักษ์
2. นางสาวณัฐภรณ์  แก้วเขียว
3. นางสาวฮานีต้า  เอียดขาว
 
1. นางกาญจนา  คงสีปาน
2. นายฟาเอ็ก  สาหลำสุหรี
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 6 1. เด็กชายนพดล  ชุมแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณวษา  ขุทะกะพันธ์
3. เด็กชายอาหมัด  สาโส๊ะ
 
1. นางสาวสุวิมล  เส็มแล๊ะ
2. นางสาวศิริวรรณ  บุญแสง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 7 1. นางสาวพัชนี  ชุมแสง
2. นางสาววรนุช  เจี้ยงเต็ม
3. นางสาววิภาดา  พรหมมา
 
1. นางกาญจนา  คงสีปาน
2. นายฟาเอ็ก  สาหลำสุหรี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจนิสตา  ทองมา
2. เด็กหญิงจุฑามณี  อิสสระ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญทา
4. เด็กหญิงถนอมสิน  ชุมแสง
5. เด็กหญิงปภาวดี  เพชรจำรัส
 
1. นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์
2. นายอับดุลหร่อซี  สำผัส
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพา  จันทร์เกตุ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ล้วนเล็ก
3. นางสาวจุฑามาศ  อิสสระ
4. นางสาววรนาถ  ประชา
5. นางสาวศุภวรรณ  อินญาญานยศ
 
1. นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์
2. นายอับดุลหร่อซี  สำผัส
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.5 เงิน 4 1. นางสาวจิรนันท์  ชุมแก้ว
2. นายซาฟีอี  สุระกำแหง
3. นายภราดร  ชูเก็น
4. นางสาววราวรรณ  จันทร์ทิพย์
5. นางสาวเอมวิกา  สวัสดี
 
1. นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์
2. นายอับดุลหร่อซี  สำผัส
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.65 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนาวดี  เพ็ชรประคอง
2. เด็กชายสิรภัทร  เขียวนุ้ย
 
1. นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์
2. นางสาวพจนีย์  ทองจิตร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.66 เงิน 7 1. นายธนดล  ชูสุวรรณ
2. นางสาวสุพรรษา  แก้วประทุม
 
1. นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์
2. นางสาวพจนีย์  ทองจิตร
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. นายกวิน  ชอบงาม
2. นายภูมิศรันย์  สันติคุณ
 
1. นายบุญรัก  เส้งมี
2. นางศรีรัตน์  บำรุงชาติ
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวมุกดา  แก้วมณี
2. นางสาวอรวี  รอดดำ
 
1. นายบุญรัก  เส้งมี
2. นางศรีรัตน์  บำรุงชาติ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ยิ้มย่อง
 
1. นายภานรินทร์  แดงแสงทอง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลัมพล  เพชรตีบ
 
1. นายภานรินทร์  แดงแสงทอง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุนิสา  พานิช
 
1. นายภานรินทร์  แดงแสงทอง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 -    
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงศ์  คงทน
2. นายวรวัฒน์  อินทรคง
3. นายสุรเชษฐ์  ชูดวง
 
1. นายภานรินทร์  แดงแสงทอง
2. นายอับดุลหร่อซี  สำผัส
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.67 เงิน 6 1. นายอรชุน  คงทรัพย์
 
1. นายวีระวัฒน์  จันทะบุตร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงจีร่า  เทพทวี
 
1. นายวีระวัฒน์  จันทะบุตร์
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิจุฑา  ขวัญทอง
2. เด็กชายจีร่า  เทพทวี
3. เด็กหญิงซารีน่า  สนเส็ม
4. เด็กหญิงวรัชยา  ทองขวัญ
5. เด็กหญิงสุฑามาศ  ไกรรักษ์
6. เด็กหญิงฮามานี  เอกทัตร
 
1. นายอับดุลหร่อซี  สำผัส
2. นายภานรินทร์  แดงแสงทอง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพันเศียร  เรืองยิ่ง
 
1. นายสุุทธิพงษ์  พูลแก้ว
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษกร  ยะรังวงศ์
2. เด็กชายกันติชา  จาริยะ
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  เทพทวี
4. เด็กชายธัญเทพ  หนูคง
5. เด็กชายธันวา  จินดารัตน์
 
1. นายสุุทธิพงษ์  พูลแก้ว
2. Mr.Jay Caesar  E. Jugas
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงซาด้า  สะหมาน
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เพชรจำรัส
2. Mr.Jay Caesar  E. Jugas
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์เกตุ
2. เด็กชายปณิธาน  สุวรรณพงศ์
3. เด็กชายศุภกิตต์  ชาตรี
 
1. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
2. นายวิรัตน์  หวังปาน
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฮาซัน  รอดรวยรื่น
2. นายฮ่าสัน  พันธทอง
3. นายเพชรณรงค์  จาริยะ
 
1. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
2. นายวิรัตน์  หวังปาน
 
38 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพกาวรรณ  วุ้นแป้ง
2. เด็กหญิงรัชดา  สาโส๊ะ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พุฒซ้อน
 
1. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
2. นางสาวนาฏยา  ชาตรี