สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกมล  ช่วยมาก
2. นายอดิศร  เพ็ชรศรีขาว
 
1. นายชัยวัฒน์  ช่วยแท่น
2. นางอารีรัตน์  เมืองสง
 
2 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัฐติกานต์   ยิ้มร่วง
2. นางสาวปทิตตา  บุญลอย
3. นางสาวภัทรวดี  เทพขาว
 
1. นางกัลยา  นามสังข์
2. นางอารีรัตน์  เมืองสง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  หนูอุไร
2. เด็กหญิงธัญญานุช   ชูช่วย
3. เด็กหญิงสุรอนงค์  ชูทอง
 
1. นางลิดาวรรณ  เดชสง
2. นางกัลยา  นามสังข์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายภูมิอนันต์  เพ็ชรสังข์
2. นางสาววิลาสินี  ชูเล็ก
3. นางสาวเอื้ออังกูร  ไชยศรี
 
1. นางอารีรัตน์  เมืองสง
2. นางลิดาวรรณ  เดชสง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองเทียบ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ขวัญแก้ว
3. เด็กหญิงอรทัย  ไกรณรงค์
 
1. นางลิดาวรรณ  เดชสง
2. นางกัลยา  นามสังข์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์พิชา  พรหมอักษร
2. นางสาวหงษ์ฟ้า  สรรญเสริญ
3. นางสาวอลิสา  คงช่วย
 
1. นางลิดาวรรณ  เดชสง
2. นายกัลยา  นามสังข์