สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  คำเขียว
2. เด็กหญิงอริยา  ชูเล็ก
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ทองไซร้
2. นางรัตนา  คงขาว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุประวีณ์  ธิใจ
 
1. นางพชรวรรณ  อภัยรัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวกิรณา  เกื้อพรหม
 
1. นางสาวจิรภา  แผ้วไพรี