สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนภัทร  อัญชะลี
 
1. นายเอกพล  ทองพลาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวอริสรา  ทองเอม
 
1. นายเอกพล  ทองพลาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวชไมพร  ขุนทอง
 
1. นางจินตนา  ศุภพงศ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวรุ่งรัศมี  เทพขาว
 
1. นายธาตรี  สารวงค์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวกมนมณี  นามวงษ์
 
1. นายธาตรี  สารวงค์