สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนภัทร  อัญชะลี
 
1. นายเอกพล  ทองพลาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวอริสรา  ทองเอม
 
1. นายเอกพล  ทองพลาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 1. นางสาวพิชญ์สินี  บัวเนียม
 
1. นางจินตนา  ศุภพงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวชไมพร  ขุนทอง
 
1. นางจินตนา  ศุภพงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเรวัตร  ชูมาลัย
 
1. นายเจษฎา  เลี่ยนกัตวา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายพลภูมิ  ชุมชู
 
1. นายเจษฎา  เลี่ยนกัตวา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  คำเขียว
2. เด็กหญิงอริยา  ชูเล็ก
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ทองไซร้
2. นางรัตนา  คงขาว
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกมล  ช่วยมาก
2. นายอดิศร  เพ็ชรศรีขาว
 
1. นายชัยวัฒน์  ช่วยแท่น
2. นางอารีรัตน์  เมืองสง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวรุ่งรัศมี  เทพขาว
 
1. นายธาตรี  สารวงค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวกมนมณี  นามวงษ์
 
1. นายธาตรี  สารวงค์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุประวีณ์  ธิใจ
 
1. นางพชรวรรณ  อภัยรัตน์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุประวีณ์  ธิใจ
 
1. นางพชรวรรณ  อภัยรัตน์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวสุภาภรณ์  เกิดแก้ว
 
1. นางสุรีรัตน์  มณีนิล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภัทราวุธ  ชุมนุช
2. นางสาวสุภาภรณ์  เกิดแก้ว
 
1. นางสุรีรัตน์  มณีนิล
2. นางพชรวรรณ  อภัยรัตน์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวกิรณา  เกื้อพรหม
 
1. นางสาวจิรภา  แผ้วไพรี
 
16 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัฐติกานต์   ยิ้มร่วง
2. นางสาวปทิตตา  บุญลอย
3. นางสาวภัทรวดี  เทพขาว
 
1. นางกัลยา  นามสังข์
2. นางอารีรัตน์  เมืองสง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  หนูอุไร
2. เด็กหญิงธัญญานุช   ชูช่วย
3. เด็กหญิงสุรอนงค์  ชูทอง
 
1. นางลิดาวรรณ  เดชสง
2. นางกัลยา  นามสังข์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายภูมิอนันต์  เพ็ชรสังข์
2. นางสาววิลาสินี  ชูเล็ก
3. นางสาวเอื้ออังกูร  ไชยศรี
 
1. นางอารีรัตน์  เมืองสง
2. นางลิดาวรรณ  เดชสง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองเทียบ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ขวัญแก้ว
3. เด็กหญิงอรทัย  ไกรณรงค์
 
1. นางลิดาวรรณ  เดชสง
2. นางกัลยา  นามสังข์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์พิชา  พรหมอักษร
2. นางสาวหงษ์ฟ้า  สรรญเสริญ
3. นางสาวอลิสา  คงช่วย
 
1. นางลิดาวรรณ  เดชสง
2. นายกัลยา  นามสังข์