สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพร  ปานสุข
 
1. นางมาลี  เพ็ชรกาศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  นวลศรี
2. เด็กหญิงพรพิมล  อุ้ยตยะกุล
3. เด็กหญิงอธิชา  หนูแจ่ม
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ช่วยนาเขตร์
5. เด็กหญิงโชติรส  ตันติรักษ์
 
1. นายธนากร  เกษตรสุนทร
2. นางอภิญญา  วรรณรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เรืองยิ่ง
 
1. นายธีรพงศ์  ชูแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักกฤษณ์  คงชู
2. เด็กหญิงตติยา  กิตติกรณ์
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ดำ
2. นายธีรพงศ์  ชูแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  มโนปลื้ม
2. เด็กหญิงกฤติยานี  จันทร์บ่อแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐชยาภา  โพธิืทอง
4. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สนิทมิสโร
5. เด็กหญิงปาณิศา  ดวงมณี
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  จ่าวิสูตร
7. เด็กหญิงวริศรา  ศรีเกตุ
8. เด็กหญิงสุชานาฏ  มาศสุวรรณ
9. เด็กหญิงอริสา  จีนลิบ
10. เด็กหญิงอุษณกร  ช่วยสร้าง
 
1. นายธนากร  เกษตรสุนทร
2. นางสาวปภาวดี  ชูดำ
3. นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ดำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภชัย  ฤทธิรัตน์
 
1. นายสมยศ  ทองเอียด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ฤทธิช่วย
2. เด็กชายกิตติทัช  ทองแก้ว
3. เด็กชายคฑาวุธ  ช่วยเมือง
4. เด็กชายชัยวัฒน์  เพ็ชรคง
5. เด็กชายธนภัทร  หนูแก้ว
6. เด็กชายนรวิชญ์  สังเมียน
7. เด็กหญิงนัฐกฤตตา  พลีสัตย์
8. เด็กหญิงนิรชา  ทองขวิด
9. เด็กหญิงปริยาภัทร  รักษนาเวศ
10. เด็กชายพงศกร  มัชยา
11. เด็กชายศุตนนท์  วุ่นชุม
 
1. นายสมยศ  ทองเอียด
2. นายธนากร  เกษตรสุนทร
3. นางละออง  ประทุมศรี
4. นายศักดิ์สิทธิ์  อนุวัฒน์วงศ์