สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงสนิตา   ชูช่วย
 
1. นางมาลี  เพ็ชรกาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จิตรภักดี
2. เด็กหญิงยศวดี  แซ่บ่าง
 
1. นางสาวมลฤดี  ศีลบุตร
2. นางถมยา  อัณฑยานนท์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญธวัช  พาหุรัตน์
2. เด็กหญิงอรจิรา  ธรรมพิทักษ์
 
1. นางสาววัลภา  หวังสวัสดิ์
2. นางละออง  ประทุมศรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  คำผาย
 
1. นายกษิดิศ  ศักดาณรงค์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายวรชิต  ชูเผือก
 
1. นายกษิดิศ  ศักดาณรงค์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงอริษา  หมัดจันทร์
 
1. นายสมยศ  ทองเอียด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิประภา  ทรัพย์มาก
 
1. นางธัญญา  กัลยกรกุล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลดา  เตียวอนันต์
 
1. นางธัญญา  กัลยกรกุล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงมุทิตา  เง่าซุ่น
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เตี่ยวอนันต์
 
1. นางสาวอรอุรา  เรืองพุทธ
2. นางเสาวณี  ขันธโรจน์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  รามเอียด
2. เด็กหญิงอมราพร  ขุนทา
 
1. นายทวีศักดิ์  พรโสม
2. นางสาวอรอุรา  เรืองพุทธ