สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเขมวรรณ  รักจุ้ย
 
1. นางถมยา  อัณฑยานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูเรือง
 
1. นางถมยา  อัณฑยานนท์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอัญชนากร  เต็มราม
 
1. นางสาววัลภา  หวังสวัสดิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปลื้ม  ดำแก้ว
 
1. นายกษิดิศ  ศักดาณรงค์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภัทรดา  พรหมทอง
 
1. นายกษิดิศ  ศักดาณรงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  เสนาชู
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูผอม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายกิตติพล  เยาว์แสง
2. เด็กหญิงสุนิษา  พงศ์ชะนะ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูผอม
2. นางธัญญา  กัลยกรกุล