สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุญยัง
2. เด็กหญิงศุภสรา  แข็งฉลาด
 
1. นายวินัย  ยิ่งยง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงรติกานต์  ธรรมาภิบาล
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูผอม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธนัญญา  หนูเรือง
2. เด็กหญิงนวรัตน์  หนูวัน
3. เด็กหญิงอภิสรา  แกล้วทนงค์
 
1. นายกษิดิศ  ศักดาณรงค์
2. นางวรรณา  เพชรกาศ