สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพร  ปานสุข
 
1. นางมาลี  เพ็ชรกาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเขมวรรณ  รักจุ้ย
 
1. นางถมยา  อัณฑยานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงสนิตา   ชูช่วย
 
1. นางมาลี  เพ็ชรกาศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูเรือง
 
1. นางถมยา  อัณฑยานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จิตรภักดี
2. เด็กหญิงยศวดี  แซ่บ่าง
 
1. นางสาวมลฤดี  ศีลบุตร
2. นางถมยา  อัณฑยานนท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอัญชนากร  เต็มราม
 
1. นางสาววัลภา  หวังสวัสดิ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญธวัช  พาหุรัตน์
2. เด็กหญิงอรจิรา  ธรรมพิทักษ์
 
1. นางสาววัลภา  หวังสวัสดิ์
2. นางละออง  ประทุมศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  นวลศรี
2. เด็กหญิงพรพิมล  อุ้ยตยะกุล
3. เด็กหญิงอธิชา  หนูแจ่ม
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ช่วยนาเขตร์
5. เด็กหญิงโชติรส  ตันติรักษ์
 
1. นายธนากร  เกษตรสุนทร
2. นางอภิญญา  วรรณรัตน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เรืองยิ่ง
 
1. นายธีรพงศ์  ชูแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักกฤษณ์  คงชู
2. เด็กหญิงตติยา  กิตติกรณ์
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ดำ
2. นายธีรพงศ์  ชูแก้ว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  มโนปลื้ม
2. เด็กหญิงกฤติยานี  จันทร์บ่อแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐชยาภา  โพธิืทอง
4. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สนิทมิสโร
5. เด็กหญิงปาณิศา  ดวงมณี
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  จ่าวิสูตร
7. เด็กหญิงวริศรา  ศรีเกตุ
8. เด็กหญิงสุชานาฏ  มาศสุวรรณ
9. เด็กหญิงอริสา  จีนลิบ
10. เด็กหญิงอุษณกร  ช่วยสร้าง
 
1. นายธนากร  เกษตรสุนทร
2. นางสาวปภาวดี  ชูดำ
3. นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ดำ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุญยัง
2. เด็กหญิงศุภสรา  แข็งฉลาด
 
1. นายวินัย  ยิ่งยง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  คำผาย
 
1. นายกษิดิศ  ศักดาณรงค์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปลื้ม  ดำแก้ว
 
1. นายกษิดิศ  ศักดาณรงค์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภัทรดา  พรหมทอง
 
1. นายกษิดิศ  ศักดาณรงค์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายวรชิต  ชูเผือก
 
1. นายกษิดิศ  ศักดาณรงค์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงอริษา  หมัดจันทร์
 
1. นายสมยศ  ทองเอียด
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภชัย  ฤทธิรัตน์
 
1. นายสมยศ  ทองเอียด
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิประภา  ทรัพย์มาก
 
1. นางธัญญา  กัลยกรกุล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ฤทธิช่วย
2. เด็กชายกิตติทัช  ทองแก้ว
3. เด็กชายคฑาวุธ  ช่วยเมือง
4. เด็กชายชัยวัฒน์  เพ็ชรคง
5. เด็กชายธนภัทร  หนูแก้ว
6. เด็กชายนรวิชญ์  สังเมียน
7. เด็กหญิงนัฐกฤตตา  พลีสัตย์
8. เด็กหญิงนิรชา  ทองขวิด
9. เด็กหญิงปริยาภัทร  รักษนาเวศ
10. เด็กชายพงศกร  มัชยา
11. เด็กชายศุตนนท์  วุ่นชุม
 
1. นายสมยศ  ทองเอียด
2. นายธนากร  เกษตรสุนทร
3. นางละออง  ประทุมศรี
4. นายศักดิ์สิทธิ์  อนุวัฒน์วงศ์
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 -    
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  เสนาชู
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูผอม
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลดา  เตียวอนันต์
 
1. นางธัญญา  กัลยกรกุล
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงรติกานต์  ธรรมาภิบาล
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูผอม
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายกิตติพล  เยาว์แสง
2. เด็กหญิงสุนิษา  พงศ์ชะนะ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูผอม
2. นางธัญญา  กัลยกรกุล
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธนัญญา  หนูเรือง
2. เด็กหญิงนวรัตน์  หนูวัน
3. เด็กหญิงอภิสรา  แกล้วทนงค์
 
1. นายกษิดิศ  ศักดาณรงค์
2. นางวรรณา  เพชรกาศ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงมุทิตา  เง่าซุ่น
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เตี่ยวอนันต์
 
1. นางสาวอรอุรา  เรืองพุทธ
2. นางเสาวณี  ขันธโรจน์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  รามเอียด
2. เด็กหญิงอมราพร  ขุนทา
 
1. นายทวีศักดิ์  พรโสม
2. นางสาวอรอุรา  เรืองพุทธ