สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 1. นายจิรเมธ  ชูพราหมณ์
2. นางสาวศุภรัตน์  หมื่นคำยอง
 
1. นางจินดาพร  หนูดำ
2. นางฐายิกา  บัวผัน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายธนกฤต  สังข์หยู
2. เด็กชายเกียรติก้อง  เกื้อทอง
 
1. นางภาณีย์  โชติไพรัตน์
2. นางจุลาพร  สุขรักษ์
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นุ่นคง
2. เด็กชายอมรเทพ  ขำแก้ว
3. เด็กชายเกียรติก้อง  เกื้อทอง
 
1. นางจินดาพร  หนูดำ
2. นางจิรภา  ชูกูล
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจาริพัฒน์  ยินดี
2. นางสาวสุวรรณี  เรืองเพชร
3. นายอติรุจ  สัสดี
 
1. นางจินดาพร  หนูดำ
2. นางจิรภา  ชูกูล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุติพงศ์  จันแดง
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  จันแดง
3. เด็กชายโชติวัฒน์  เจ้ยแจ่มจันทร์
 
1. นายชอุ่ม  สุขรักษ์
2. นางจุลาพร  สุขรักษ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธันวา  ไชยหยู
2. นางสาวพรสิริ  รอดเดช
3. นางสาวศิลป์สุภา  ปัตตา
 
1. นายชอุ่ม  สุขรักษ์
2. นางฐายิกา  บัวผัน