สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐานิกา  ปานแก้ว
 
1. นางเจนจิรา  อินมณเฑียร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายกฤษฎา  ขาวสุด
2. นางสาวจารุวรรณ  สายสวาท
3. นางสาวรจนา  หนูปาน
 
1. นางจินดาพร  หนูดำ
2. นางฐายิกา  บัวผัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายภูวนาถ  คงเทพ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ฉายะยันตรกะ
 
1. นางฐายิกา  บัวผัน
2. นางจินดาพร  หนูดำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  ชูเพ็ง
2. เด็กชายธนวัฒน์  คงนุ่น
 
1. นางจินดาพร  หนูดำ
2. นางฐายิกา  บัวผัน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.32 เงิน 12 1. เด็กชายธีรภัทร  ชูนาค
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จันสุกสี
 
1. นางสาวไหมศรีแพร  สมสงค์