สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวศุภรัตน์  หมื่นคำยอง
 
1. นางทิพพา  สืบสม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสมฤดี  ขำแก้ว
2. เด็กหญิงสุธิมา  ศิริวัฒน์
 
1. นางจินดาพร  หนูดำ
2. นางฐายิกา  บัวผัน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวนพมาศ  พันธ์งาม
2. นางสาวอุไรวรรณ  วรรณวงค์
 
1. นายสุวิทย์  รอดเนียม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาววรางคณา  ชูแก้ว
 
1. นางจุลาพร  สุขรักษ์