สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุธินี  สีไข่
 
1. นางชุติมา  เพชรกาฬ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐภัทร  สงนุ้ย
 
1. นางทิพพา  สืบสม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจรัญญา  ช่วยเอียด
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เจ้ยแจ่มจันทร์
 
1. นายสุวิทย์  รอดเนียม