สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐานิกา  ปานแก้ว
 
1. นางเจนจิรา  อินมณเฑียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุธินี  สีไข่
 
1. นางชุติมา  เพชรกาฬ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวศุภรัตน์  หมื่นคำยอง
 
1. นางทิพพา  สืบสม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐภัทร  สงนุ้ย
 
1. นางทิพพา  สืบสม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจารุวรรณ  สายสวาท
 
1. นางทิพพา  สืบสม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายกฤษฎา  ขาวสุด
2. นางสาวจารุวรรณ  สายสวาท
3. นางสาวรจนา  หนูปาน
 
1. นางจินดาพร  หนูดำ
2. นางฐายิกา  บัวผัน
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสมฤดี  ขำแก้ว
2. เด็กหญิงสุธิมา  ศิริวัฒน์
 
1. นางจินดาพร  หนูดำ
2. นางฐายิกา  บัวผัน
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 1. นายจิรเมธ  ชูพราหมณ์
2. นางสาวศุภรัตน์  หมื่นคำยอง
 
1. นางจินดาพร  หนูดำ
2. นางฐายิกา  บัวผัน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายภูวนาถ  คงเทพ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ฉายะยันตรกะ
 
1. นางฐายิกา  บัวผัน
2. นางจินดาพร  หนูดำ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  ชูเพ็ง
2. เด็กชายธนวัฒน์  คงนุ่น
 
1. นางจินดาพร  หนูดำ
2. นางฐายิกา  บัวผัน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.32 เงิน 12 1. เด็กชายธีรภัทร  ชูนาค
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จันสุกสี
 
1. นางสาวไหมศรีแพร  สมสงค์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจรัญญา  ช่วยเอียด
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เจ้ยแจ่มจันทร์
 
1. นายสุวิทย์  รอดเนียม
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวนพมาศ  พันธ์งาม
2. นางสาวอุไรวรรณ  วรรณวงค์
 
1. นายสุวิทย์  รอดเนียม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายธนกฤต  สังข์หยู
2. เด็กชายเกียรติก้อง  เกื้อทอง
 
1. นางภาณีย์  โชติไพรัตน์
2. นางจุลาพร  สุขรักษ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาววรางคณา  ชูแก้ว
 
1. นางจุลาพร  สุขรักษ์
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นุ่นคง
2. เด็กชายอมรเทพ  ขำแก้ว
3. เด็กชายเกียรติก้อง  เกื้อทอง
 
1. นางจินดาพร  หนูดำ
2. นางจิรภา  ชูกูล
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจาริพัฒน์  ยินดี
2. นางสาวสุวรรณี  เรืองเพชร
3. นายอติรุจ  สัสดี
 
1. นางจินดาพร  หนูดำ
2. นางจิรภา  ชูกูล
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุติพงศ์  จันแดง
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  จันแดง
3. เด็กชายโชติวัฒน์  เจ้ยแจ่มจันทร์
 
1. นายชอุ่ม  สุขรักษ์
2. นางจุลาพร  สุขรักษ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธันวา  ไชยหยู
2. นางสาวพรสิริ  รอดเดช
3. นางสาวศิลป์สุภา  ปัตตา
 
1. นายชอุ่ม  สุขรักษ์
2. นางฐายิกา  บัวผัน