สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัมจั๊ด  รักมาก
2. เด็กหญิงฮูดา  เหมอนันต์
 
1. นายดลเล๊าะ  ฤทธิ์โต
2. นายดลเล๊าะ  ฤทธิ์โต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นางสาวอนุสรา  มาเส็น
 
1. นางสาวฮาลีหม๊ะ  เพ็งนิ่มนวล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฏา  แสงอรุณ
 
1. นายทวีศักดิ์  สันสน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ปูเจ๊เต๊ะ
2. เด็กหญิงนูรอัยนี  หนุนอนันต์
 
1. นายหมัดยุสุบ  ชัยสุโข
2. นายหมัดยุสุบ  ชัยสุโข
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนฤเบศ  แขกพงศ์
 
1. นางวรรณเพ็ญ  หลีโสะ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มากศรทรง
2. เด็กชายพัทธพล  ชอบงาม
3. เด็กชายภวศร  นิยมเดชา
 
1. นางยารีฝ๊ะ  มรรคาเขต
2. นางยารีฝ๊ะ  มรรคาเขต