สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปทาน
 
1. นายดลเล๊าะ  ฤทธิ์โต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวฮุสนา  มะหมัด
 
1. นายวิโรจน์  เครืออุบล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวฮาวา  หนูหมาน
 
1. นางกอมารี  แหละเหย็บ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวนาเดีย  มีงาม
 
1. นางกอมารี  แหละเหย็บ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงคารีมา  หีมมิหน๊ะ
2. เด็กหญิงซารีน่า  หมุดแหละ
3. เด็กหญิงสาลิตา  ดำนวล
 
1. นางกอมารี  แหละเหย็บ
2. นางกอมารี  แหละเหย็บ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวซัลวานี  หลับด้วง
 
1. นางสาวอารยา  เส็นติหย๊ะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. นางสาวอารียา  เหตุหาก
 
1. นายทวีศักดิ์  สันสน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายณัฐวุฒิ  หละหมัน
2. นายวีรพล  หมานหยะ
3. นายศุภกิจ  เล่งกูล
 
1. นายทวีศักดิ์  สันสน
2. นายทวีศักดิ์  สันสน
3. นายทวีศักดิ์  สันสน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกันยนันท์  อำนวยปิยมิตร
 
1. นางวรรณเพ็ญ  หลีโส๊ะ