สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  แดงหมัด
 
1. นายวิโรจน์  เคลืออุบล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอารียา  สูหมัด
 
1. นายวิโรจน์  เคลืออุบล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจิราภา  เด็นเพชรหน้ง
2. นางสาวฑิตฐิตา  เพ็งนิ่มนวล
3. นางสาวปวีณา  หมันทองมาก
 
1. นางกอมารี  แหละเหย็บ
2. นางกอมารี  แหละเหย็บ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวมัสสุหรี  มะเฮมี
 
1. นางสาวนาซูรา  ลาเตะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนุศรา  หลับด้วง
 
1. นางสาวนาซูรา  ลาเตะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธนธรณ์  สุวรรณโล
 
1. นางสาวอารยา  เส็นติหย๊ะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนัสรียา  หมุดและ
 
1. นางสาวอารยา  เส็นติหย๊ะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  ยีหวังกอง
2. เด็กหญิงนัศรีน  หลับด้วง
3. เด็กหญิงมาริสา  หมานระเสียม
 
1. นางสาวอะเสี๊ยะ  หนูหมาน
2. นายวีระ  เจริญวงศ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนาตาชา  พรรณราย
2. นางสาวฟาริดา  เบญฤทธิ์
3. นางสาวยารอน๊ะ  หวังกา
 
1. นางอุไร  เหล็มสัน
2. นายวีระ  เจริญวงศ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจาริต้า  ยศดำ
2. เด็กหญิงอลิษา  แดงหมัด
 
1. นายมนัส  ดินเด็ม
2. นายมนัส  ดินเด็ม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นายมนตรี  บิลก่อเด็ม
 
1. นางวรรณเพ็ญ  หลีโส๊ะ