สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปทาน
 
1. นายดลเล๊าะ  ฤทธิ์โต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวฮุสนา  มะหมัด
 
1. นายวิโรจน์  เครืออุบล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุระคำแหง
 
1. นายดลเล๊าะ  ฤทธิ์โต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวฮาวา  หนูหมาน
 
1. นางกอมารี  แหละเหย็บ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.37 เงิน 7 1. เด็กหญิงอัมมาย์  เหมอนันต์
 
1. นายดลเล๊าะ  ฤทธิ์โต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวนาเดีย  มีงาม
 
1. นางกอมารี  แหละเหย็บ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  แดงหมัด
 
1. นายวิโรจน์  เคลืออุบล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอารียา  สูหมัด
 
1. นายวิโรจน์  เคลืออุบล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงคารีมา  หีมมิหน๊ะ
2. เด็กหญิงซารีน่า  หมุดแหละ
3. เด็กหญิงสาลิตา  ดำนวล
 
1. นางกอมารี  แหละเหย็บ
2. นางกอมารี  แหละเหย็บ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจิราภา  เด็นเพชรหน้ง
2. นางสาวฑิตฐิตา  เพ็งนิ่มนวล
3. นางสาวปวีณา  หมันทองมาก
 
1. นางกอมารี  แหละเหย็บ
2. นางกอมารี  แหละเหย็บ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัมจั๊ด  รักมาก
2. เด็กหญิงฮูดา  เหมอนันต์
 
1. นายดลเล๊าะ  ฤทธิ์โต
2. นายดลเล๊าะ  ฤทธิ์โต
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวมัสสุหรี  มะเฮมี
 
1. นางสาวนาซูรา  ลาเตะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวซัลวานี  หลับด้วง
 
1. นางสาวอารยา  เส็นติหย๊ะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนุศรา  หลับด้วง
 
1. นางสาวนาซูรา  ลาเตะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธนธรณ์  สุวรรณโล
 
1. นางสาวอารยา  เส็นติหย๊ะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนัสรียา  หมุดและ
 
1. นางสาวอารยา  เส็นติหย๊ะ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  ยีหวังกอง
2. เด็กหญิงนัศรีน  หลับด้วง
3. เด็กหญิงมาริสา  หมานระเสียม
 
1. นางสาวอะเสี๊ยะ  หนูหมาน
2. นายวีระ  เจริญวงศ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนาตาชา  พรรณราย
2. นางสาวฟาริดา  เบญฤทธิ์
3. นางสาวยารอน๊ะ  หวังกา
 
1. นางอุไร  เหล็มสัน
2. นายวีระ  เจริญวงศ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงนูรีนา  เหมมันต์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หมัดเล๊าะ
3. เด็กหญิงมารีน่า  บิลหล๊ะ
 
1. นางร่อบีนี  สุระเจียร
2. นายวีระ  เจริญวงศ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอามีนา  มะหมัด
2. นางสาวอารีย๊ะ  หมัดเล๊าะ
3. นางสาวอินทิรา  หลีหนุด
 
1. นางร่อบีนี  สุระเจียร
2. นายวีระ  เจริญวงศ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวนนวดี  ปูตีล่า
2. นางสาวโซไรดา  โบ่โสย
 
1. นายวีระ  เจริญวงศ์
2. นายอุไร  เหล็มสัน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวซารีน่า  สุขใส
 
1. นางสาวฮาลีหม๊ะ  เพ็งนิ่มนวล
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นางสาวอนุสรา  มาเส็น
 
1. นางสาวฮาลีหม๊ะ  เพ็งนิ่มนวล
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจาริต้า  ยศดำ
2. เด็กหญิงอลิษา  แดงหมัด
 
1. นายมนัส  ดินเด็ม
2. นายมนัส  ดินเด็ม
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัสริน  ดูนา
2. นางสาวนูรฮานีสะ  แหละหมัน
 
1. นายมนัส  ดินเด็ม
2. นายมนัส  ดินเด็ม
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายณัฐวัตร  หวังเบ็ญหมูด
 
1. นายทวีศักดิ์  สันสน
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวไรฮาน  ราชแดหวา
 
1. นายทวีศักดิ์  สันสน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. นางสาวอารียา  เหตุหาก
 
1. นายทวีศักดิ์  สันสน
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฏา  แสงอรุณ
 
1. นายทวีศักดิ์  สันสน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายณัฐวุฒิ  หละหมัน
2. นายวีรพล  หมานหยะ
3. นายศุภกิจ  เล่งกูล
 
1. นายทวีศักดิ์  สันสน
2. นายทวีศักดิ์  สันสน
3. นายทวีศักดิ์  สันสน
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกันยนันท์  อำนวยปิยมิตร
 
1. นางวรรณเพ็ญ  หลีโส๊ะ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวญาดา  สอนทอง
 
1. นางวรรณเพ็ญ  หลีโส๊ะ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นายมนตรี  บิลก่อเด็ม
 
1. นางวรรณเพ็ญ  หลีโส๊ะ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ปูเจ๊เต๊ะ
2. เด็กหญิงนูรอัยนี  หนุนอนันต์
 
1. นายหมัดยุสุบ  ชัยสุโข
2. นายหมัดยุสุบ  ชัยสุโข
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนฤเบศ  แขกพงศ์
 
1. นางวรรณเพ็ญ  หลีโสะ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  มะเฮมี
2. นางสาวรามูนา  อำมะดูลมาน
 
1. นางสาวอารีนา  แหละเหย็บ
2. นางสาวอารีนา  แหละเหย็บ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มากศรทรง
2. เด็กชายพัทธพล  ชอบงาม
3. เด็กชายภวศร  นิยมเดชา
 
1. นางยารีฝ๊ะ  มรรคาเขต
2. นางยารีฝ๊ะ  มรรคาเขต