สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.37 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทัศสระ
 
1. นางสาวขัตติยา  ฉ้วนกลิ่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ  คงช่วย
 
1. นางสาวขัตติยา  ฉ้วนกลิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพัฒน์  มูลแวง
2. นางสาวอาริยา  หัดหมัด
 
1. นายศุภชัย  มากมา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฐม  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  พันทกูล
3. นายเรืองศักดิ์  ชูศรี
 
1. นางมะลิ  ฤทธิเดช
2. นางสาวรัชนี  ฤทธิเดช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงทักษพร  หนูทอง
2. เด็กหญิงปานชีวา  เอี่ยมรังษี
3. นางสาวพรธิดา  บุญฤทธิ์
4. นางสาวศิริวรรณ  ทองสีมาก
5. เด็กหญิงสุธิดา  เส้งมี
 
1. นางโชติรส  หลีวิจิตร
2. นางสาวหรรษา  คงทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา    คงช่วย
2. เด็กชายภัทรธร   เมรุรัตน์
3. เด็กชายอดิเทพ    พันธ์เพียร
4. เด็กชายอนวัธ   ศัยวะเดช
5. เด็กหญิงเสาวรส    วงศ์จินดา
 
1. นายวิชาญ    ฤทธิเดช
2. นางนันทิดา   จันทรโชติ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุพงค์  สุวรรณกิจ
 
1. นางสุกัญญา  พงศ์นุรักษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ  คงช่วย
 
1. นางสุภัทร  คชวงศ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนกันต์  เสนีย์
2. นายสุทธิรักษ์  เพชรประคอง
 
1. นางนันทิดา  จันทรโชติ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรธร  เมรุรัตน์
2. เด็กชายศรายุทธ  เรืองปราง
3. เด็กชายเดชาวัต  สายกี้เส้ง
 
1. นายอำนวย  ไมตรีจร
2. นายวิชาญ  ฤทธิเดช
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาเลนไทน์   แก้วเขียว
2. เด็กหญิงศิรินาถ  เอียดทอง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ชูดำ
 
1. นางลีลาวัลย์  พร้อมมูล
2. นางสุภัทร  คชวงศ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  บุญเรือง
2. นางสาวธัญจิรา  บัวแก้ว
3. นางสาววรรณฑณา  มงชู
 
1. นางลีลาวัลย์  พร้อมมูล
2. นางสุภัทร  คชวงศ์