สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวสุดารัตน์  ไทยเจริญ
2. นางสาวอรอัญญา  นวลเสน
 
1. นางสาวขัตติยา  ฉ้วนกลิ่น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชาภา  ศรีวิชัย
 
1. นางกัญญารัตน์  คชวงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.32 เงิน 9 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  เพ็งทิพย์นาง
2. เด็กหญิงอริษา  ขาวนวล
 
1. นางโชติรส  หลีวิจิตร
2. นางสาวหรรษา  คงทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 9 1. นางสาวนราธิป  บุญเรืองศรี
 
1. นายวิชาญ  ฤทธิเดช
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงสวรส  วงศ์จินดา
 
1. นางศรีละออง  เวชสิทธิ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายอดิิเทพ  พันธ์เพียร
 
1. นางศรีละออง  เวชสิทธิ์