สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. นางสาวกัญญาพัชร  ทองปี้
 
1. นางสาวนิศาชล  มัธยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวอมรรัตน์  นพรัตน์
 
1. นางสาวนิศาชล  มัธยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. นางสาวซอลีฮะห์  หมัดศิริ
 
1. นายศุภชัย  มากมา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยาณี  ด้วงแก้ว
 
1. นางกัญญารัตน์  คชวงค์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ใฝทอง
 
1. นายจุุฑา  หลีวิจิตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  พงศ์นุรักษ์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  พบพาล
 
1. นางสุภัทร  คชวงศ์
2. นางศรีละออง  เวชสิทธิ์