สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนริศรา  ทองสุกแสง
 
1. นายศุภชัย  มากมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ทะสริ
 
1. นางสาวนิศาชล  มัธยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชนิตา  คงปลอด
2. นางสาวนรีกานต์  ศรียา
3. นางสาวภัทรภรณ์  ก่อเกิด
 
1. นายศุภชัย  มากมา
2. นางสาวขัตติยา  ฉ้วนกลิ่น
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  สันตะโร
2. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  พงศ์นุรักษ์
 
1. นายวีรัตน์  จิตสวาสดิ์
2. นางจุรีพรรณ  จิตสวาสดิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 8 1. นางสาวยุวริญ  แก้วมณี
 
1. นางศรีละออง  เวชสิทธิ์