สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. นางสาวกัญญาพัชร  ทองปี้
 
1. นางสาวนิศาชล  มัธยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวอมรรัตน์  นพรัตน์
 
1. นางสาวนิศาชล  มัธยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. นางสาวซอลีฮะห์  หมัดศิริ
 
1. นายศุภชัย  มากมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนริศรา  ทองสุกแสง
 
1. นายศุภชัย  มากมา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.37 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทัศสระ
 
1. นางสาวขัตติยา  ฉ้วนกลิ่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ  คงช่วย
 
1. นางสาวขัตติยา  ฉ้วนกลิ่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ทะสริ
 
1. นางสาวนิศาชล  มัธยม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชนิตา  คงปลอด
2. นางสาวนรีกานต์  ศรียา
3. นางสาวภัทรภรณ์  ก่อเกิด
 
1. นายศุภชัย  มากมา
2. นางสาวขัตติยา  ฉ้วนกลิ่น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพัฒน์  มูลแวง
2. นางสาวอาริยา  หัดหมัด
 
1. นายศุภชัย  มากมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวสุดารัตน์  ไทยเจริญ
2. นางสาวอรอัญญา  นวลเสน
 
1. นางสาวขัตติยา  ฉ้วนกลิ่น
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชาภา  ศรีวิชัย
 
1. นางกัญญารัตน์  คชวงค์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยาณี  ด้วงแก้ว
 
1. นางกัญญารัตน์  คชวงค์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฐม  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  พันทกูล
3. นายเรืองศักดิ์  ชูศรี
 
1. นางมะลิ  ฤทธิเดช
2. นางสาวรัชนี  ฤทธิเดช
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงทักษพร  หนูทอง
2. เด็กหญิงปานชีวา  เอี่ยมรังษี
3. นางสาวพรธิดา  บุญฤทธิ์
4. นางสาวศิริวรรณ  ทองสีมาก
5. เด็กหญิงสุธิดา  เส้งมี
 
1. นางโชติรส  หลีวิจิตร
2. นางสาวหรรษา  คงทอง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา    คงช่วย
2. เด็กชายภัทรธร   เมรุรัตน์
3. เด็กชายอดิเทพ    พันธ์เพียร
4. เด็กชายอนวัธ   ศัยวะเดช
5. เด็กหญิงเสาวรส    วงศ์จินดา
 
1. นายวิชาญ    ฤทธิเดช
2. นางนันทิดา   จันทรโชติ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.32 เงิน 9 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  เพ็งทิพย์นาง
2. เด็กหญิงอริษา  ขาวนวล
 
1. นางโชติรส  หลีวิจิตร
2. นางสาวหรรษา  คงทอง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  สันตะโร
2. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  พงศ์นุรักษ์
 
1. นายวีรัตน์  จิตสวาสดิ์
2. นางจุรีพรรณ  จิตสวาสดิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ใฝทอง
 
1. นายจุุฑา  หลีวิจิตร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุพงค์  สุวรรณกิจ
 
1. นางสุกัญญา  พงศ์นุรักษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพล  สุริยะจันทร์
 
1. นางสุกัญญา   พงศ์นุรักษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 9 1. นางสาวนราธิป  บุญเรืองศรี
 
1. นายวิชาญ  ฤทธิเดช
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  ชูศรี
 
1. นางสุภัทร  คชวงศ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปกาศิต  พรหมลายก
 
1. นางสุภัทร  คชวงค์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงสวรส  วงศ์จินดา
 
1. นางศรีละออง  เวชสิทธิ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรรณการ  คงช่วย
 
1. นางศรีละออง  เวชสิทธิ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายอดิิเทพ  พันธ์เพียร
 
1. นางศรีละออง  เวชสิทธิ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 8 1. นางสาวยุวริญ  แก้วมณี
 
1. นางศรีละออง  เวชสิทธิ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  พงศ์นุรักษ์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  พบพาล
 
1. นางสุภัทร  คชวงศ์
2. นางศรีละออง  เวชสิทธิ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ  คงช่วย
 
1. นางสุภัทร  คชวงศ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนกันต์  เสนีย์
2. นายสุทธิรักษ์  เพชรประคอง
 
1. นางนันทิดา  จันทรโชติ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรธร  เมรุรัตน์
2. เด็กชายศรายุทธ  เรืองปราง
3. เด็กชายเดชาวัต  สายกี้เส้ง
 
1. นายอำนวย  ไมตรีจร
2. นายวิชาญ  ฤทธิเดช
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาเลนไทน์   แก้วเขียว
2. เด็กหญิงศิรินาถ  เอียดทอง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ชูดำ
 
1. นางลีลาวัลย์  พร้อมมูล
2. นางสุภัทร  คชวงศ์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  บุญเรือง
2. นางสาวธัญจิรา  บัวแก้ว
3. นางสาววรรณฑณา  มงชู
 
1. นางลีลาวัลย์  พร้อมมูล
2. นางสุภัทร  คชวงศ์