สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวริษา  เอียดขาว
 
1. นางสาวกรุณา  หวันโสะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวฝนทิพย์  มากจันทร์
 
1. นางอาพร  พฤกษารัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายอาเคด  ตุดบัตร
 
1. นางสาวปวีณา  สงนุ้ย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายมาลิกี  หลีบูร
2. เด็กชายอาเคด  ตุดบัตร
 
1. นายวัชรินทร์  หนูพรหม
2. นางสาวปวีณา  สงนุ้ย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริษรา  บุตรสมัน
2. เด็กชายปภพ  หมุนนุ้ย
3. เด็กหญิงวริษา  ไข่เอ็ม
 
1. นางอาพร  พฤกษารัตน์
2. นายอาทิตย์  สุขไสว
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายนิมิตร  หัดดลละ
2. นายมนต์มนัส  ขาวแดง
 
1. นายมุสตากีม  สะมะแอ
2. นายอุหมาด  สาม่าน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวอติมา  ยาชะรัด
 
1. นายเพชรเกษม  เศรษฐสุข
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายอดนัย  โสะขาว
 
1. นายวัชรินทร์  หนูพรหม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นางสาวอิสริยา  ขำนุรักษ์
 
1. นางสาวพาอีซ๊ะ  ยือโร๊ะ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวภัทราวดี  ไหมหมาด
 
1. นางสาวสุกัญญา  แสงเกตุ