สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงดวงกมล  เชื้อทะเล
 
1. นางสาวกรุณา  หวันโสะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นางสาวบุษบา  หม้าหลี
 
1. นายวัชรินทร์  หนูพรหม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายรุสลัน  บุตตะ
 
1. นางสาวปวีณา  สงนุ้ย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 10 1. นายรุสดี  พ่อค้า
 
1. นางสาวปวีณา  สงนุ้ย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสมชาย  ลูกเจ๊ะ
 
1. นายอุหมาด  สาม่าน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายมุมินทร์  สาเหล็ม
 
1. นายเพชรเกษม  เศรษฐสุข
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 8 1. นางสาววิลาวัลย์  ตงเหยด
2. นางสาวสุธิตา  แสงเกตุ
3. นางสาวอารียา  เหล็มสัน
 
1. นางสาวกันยา  เนียมนำ
2. นางอาพร  พฤกษารัตน์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขวัญแก้ว
2. เด็กชายภาณุ  เส็มย้ง
 
1. นายมุสตากีม  สะมะแอ
2. นายมุตตอฝา  สาม่าน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจังคนิภา  อักขรธีรพันธ์
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  ไชยสมุทร
3. เด็กหญิงมัณฑนา  หนูสงค์
 
1. นางสาวพาอีซ๊ะ  ยือโร๊ะ
2. นายอนันต์  หัดดลละ