สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวริษา  เอียดขาว
 
1. นางสาวกรุณา  หวันโสะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวฝนทิพย์  มากจันทร์
 
1. นางอาพร  พฤกษารัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงดวงกมล  เชื้อทะเล
 
1. นางสาวกรุณา  หวันโสะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายอาเคด  ตุดบัตร
 
1. นางสาวปวีณา  สงนุ้ย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นางสาวบุษบา  หม้าหลี
 
1. นายวัชรินทร์  หนูพรหม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายรุสลัน  บุตตะ
 
1. นางสาวปวีณา  สงนุ้ย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 10 1. นายรุสดี  พ่อค้า
 
1. นางสาวปวีณา  สงนุ้ย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายมาลิกี  หลีบูร
2. เด็กชายอาเคด  ตุดบัตร
 
1. นายวัชรินทร์  หนูพรหม
2. นางสาวปวีณา  สงนุ้ย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรุสดี  พ่อค้า
 
1. นางสาวปวีณา  สงนุ้ย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสมชาย  ลูกเจ๊ะ
 
1. นายอุหมาด  สาม่าน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายมุมินทร์  สาเหล็ม
 
1. นายเพชรเกษม  เศรษฐสุข
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริษรา  บุตรสมัน
2. เด็กชายปภพ  หมุนนุ้ย
3. เด็กหญิงวริษา  ไข่เอ็ม
 
1. นางอาพร  พฤกษารัตน์
2. นายอาทิตย์  สุขไสว
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 8 1. นางสาววิลาวัลย์  ตงเหยด
2. นางสาวสุธิตา  แสงเกตุ
3. นางสาวอารียา  เหล็มสัน
 
1. นางสาวกันยา  เนียมนำ
2. นางอาพร  พฤกษารัตน์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขวัญแก้ว
2. เด็กชายภาณุ  เส็มย้ง
 
1. นายมุสตากีม  สะมะแอ
2. นายมุตตอฝา  สาม่าน
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายนิมิตร  หัดดลละ
2. นายมนต์มนัส  ขาวแดง
 
1. นายมุสตากีม  สะมะแอ
2. นายอุหมาด  สาม่าน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงดรัลพร  ไชยสมุทร
 
1. นางสาวปวีณา  สงนุ้ย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวอติมา  ยาชะรัด
 
1. นายเพชรเกษม  เศรษฐสุข
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายอดนัย  โสะขาว
 
1. นายวัชรินทร์  หนูพรหม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นางสาวอิสริยา  ขำนุรักษ์
 
1. นางสาวพาอีซ๊ะ  ยือโร๊ะ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลิดา  หมวดสันเทียะ
 
1. นางสาวการีหม๊ะ  สามะ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรายุทธ  สนยาแหละ
2. เด็กชายอาฟานดี้  มูเก็ม
 
1. นางสาวสุกัญญา  แสงเกตุ
2. นางสาวการีหม๊ะ  สามะ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวภัทราวดี  ไหมหมาด
 
1. นางสาวสุกัญญา  แสงเกตุ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจังคนิภา  อักขรธีรพันธ์
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  ไชยสมุทร
3. เด็กหญิงมัณฑนา  หนูสงค์
 
1. นางสาวพาอีซ๊ะ  ยือโร๊ะ
2. นายอนันต์  หัดดลละ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72.3 เงิน 5 1. นางสาวนัทรียา  เส็นหมาน
2. นางสาววนาลี  ยาชะรัด
3. นางสาวอิสริยา  ขำนุรักษ์
 
1. นางสาวกรุณา  หวันโสะ
2. นายมั่วอำหมัด  เส็นบัตร